Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu - etap I - ul. Wo-la Zamkowa 12a - Św. Jakuba 3-5 (dz. 61/4, 61/3, 61/1, 60/4, 60/1, 60/3, 60/2, dz. 72 dr, 74, dr obręb 17).

Order Newsletter: 1 Position: 84856 (oferta nr 2081116)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-03-31

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu - etap I - ul. Wo-la Zamkowa 12a - Św. Jakuba 3-5 (dz. 61/4, 61/3, 61/1, 60/4, 60/1, 60/3, 60/2, dz. 72 dr, 74, dr obręb 17).

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) koncepcję zagospodarowania terenu 2) wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie niezbędnym dla zapewnienia spełnienia wszystkich zakładanych funkcji obiektów zarówno w zakresie obiektów kubaturowych (dz. 61/1, 60/4, 60/1, 60/3, 60/2) jak i podłączenia infrastruktury zewnętrznej, 3) inwentaryzację zieleni, 4) przygotowanie kompletnych wniosków o wydanie warunków technicznych, wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych (w tym decyzji o warunkach zabudowy , środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia) oraz innych wymaganych przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia, 5) wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 6) wykonanie mapy stanu prawnego terenu objętego projektowaną inwestycją, z aktualnymi adresami właścicieli i władających nieruchomościami, z naniesieniem na mapie ewidencyjnej gruntów zakresu objętego planem realizacyjnym zagospodarowania terenu, 7) projekt i badania geologiczno-inżynierskie i hydrologiczne, 8) wielobranżową inwentaryzację obiektów budowlanych łącznie z niezbędnymi odkrywkami i ekspertyzami, 9) opinie kominiarską, 10) inwentaryzację i program konserwatorski, 11) opinię mykologiczną, 12) wykonanie ZZK inwestycji (wszystkie szacowane koszty związane projektowaniem, realizacją, pierwszym wyposażeniem, umowami przyłączeniowymi, nadzorem autorskim i inwestorskim oraz inne związane z realizacją zadania odrębne koszty dla dz. 61/1, 60/4, 60/1, 60/3, 60/2, 72 dr, 74dr i dz. 61/4, 61/3), 13) wszystkie opracowania w 6 egz. wersja elektroniczna wszystkich opracowań w formacie pdf , doc., dwg, ath w 2 egz (odrębnie szacowane kosztorysy inwestorskie) 3. Podstawę realizacji przedmiotu zamówienia stanowić będą: 1) koncepcja zagospodarowania oraz adaptacji budynków zlokalizowanych przy Placu Św. Katarzyny 9 w Toruniu pod kątem stworzenia produktów o charakterze turystyczno-rekreacyjnym z uwzględnieniem faktu zmiany lokalizacji centrum - załącznik nr 1 do siwz, 2) mapa poglądowa lokalizacji zadania - załącznik nr 2 do siwz, 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami obowiązującymi oraz na podstawie oględzin terenu inwestycji. 5. Do obowiązków oferenta należy też weryfikacja wszystkich otrzymanych materiałów i dokonanie wizji w terenie. 6. Opracowany przedmiot umowy powinien w szczególności: 1) spełniać wszystkie warunki określone w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), z zastrzeżeniem uwzględnienia wszelkich zmian obowiązujących w dniu składania wniosku o pozwolenie na budowę, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 5 wzoru umowy, z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud, 2) posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym uzgodnienie z użytkownikiem całości zaprojektowanych rozwiązań (w tym przeznaczenia jak i wyposażenia dla całego zadania), 3) zawierać wszystkie niezbędne opinie, oceny, badania, ekspertyzy i inne niezbędne do prawidłowej realizacji prac projektowych i zapewniać możliwość wykonania robót i oddania obiektu do użytkowania, 4) uwzględniać, że całkowity koszt realizacji całości inwestycji (łącznie z kosztami realizacji zadania, wykonania dokumentacji, pierwszego wyposażenia, opłat za przyłączenie do zewnętrznej infrastruktury, nadzoru autorskiego, inwestorskiego, archeologicznego itp.) nie może przekroczyć kwoty 24.000.000,- zł brutto.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712400002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.uzp.gov.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30