opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.Zespół Usług Społecznych przy ul. Skłodowskiej Curie 82/84 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 76440 (oferta nr 2076043)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-03-25

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.Zespół Usług Społecznych przy ul. Skłodowskiej Curie 82/84 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn Zespół Usług Społecznych przy ul. Skłodowskiej Curie 82/84 w Toruniu. 2. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wyłącznie adaptację i przebudowę następujących 4 budynków bez nadbudowy -nr 2 w inwent. Nr 1 i nr 3 w inwent. Nr 2 na schronisko oraz noclegownię dla bezdomnych, -nr 4 w inwent. Nr 3 na lokale mieszkalne chronione i użytkowe dla organizacji pozarządowych, -nr 5 w inwent. Nr 4 na działalność Oddziału Integracji Społecznej CISTOR, - wraz z zagospodarowaniem i infrastrukturą techniczną dla całego terenu m.in. przyłączami, układem komunikacyjnym, rozbiórkami, boiskiem do koszykówki, placem zabaw i rekreacji, ogrodzeniem, oświetleniem terenu oraz zielenią. 3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: I) Dokumentacja projektowa budowlana: - Wielobranżowy projekt zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą, - Projekt architektury, - Projekt konstrukcji, - Projekt drogowy, - Projekt instalacji sanitarnych, - Projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych, - Ocena techniczna adaptowanych obiektów. II) Dokumentacja projektowa wykonawcza: 1) Wielobranżowa dokumentacja projektowa, wykonawcza zawierająca wszystkie niezbędne opracowania do sprawnego i terminowego wykonania obiektów oraz uzyskania zgody na ich użytkowanie, w tym opracowania wynikające z warunków technicznych dostawców mediów, 2) Informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 3) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku oraz scenariusz na wypadek pożaru, 4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkie branże+ wersja elektroniczna format pdf , 5) Kosztorysy inwestorskie + wersja elektroniczna format pdf i ath , 6) Przedmiary robót + wersja elektroniczna format pdf i ath, 7) Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji, w tym: wynikające z kosztorysów inwestoskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, wynikających z umów przyłączeniowych, rozbiórek istniejących obiektów, wycinki drzew i innych, 8) Dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza także w wersji elektronicznej w formacie pdf. 4. Przedmiot umowy obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2) wykonanie mapy stanu prawnego terenu objętego projektowaną inwestycją, z aktualnymi adresami właścicieli i władających nieruchomościami, z naniesieniem na mapie ewidencyjnej gruntów zakresu objętego planem realizacyjnym zagospodarowania terenu, 3) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego warunków technicznych , wraz z ich ewentualną aktualizacją, podłączenia do infrastruktury zewnętrznej, decyzji administracyjnych i innych uzgodnień dla wykonania zadania w tym decyzji o pozwoleniu na budowę , 4) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową wraz z możliwością wprowadzenia zmian osoby posiadające uprawnienia budowlane z ramienia Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami obowiązującymi w dniu składania wniosku o pozwolenie na budowę, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 3 umowy, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz niniejszą umową. 6.Opracowany przedmiot umowy powinien w szczególności: 1) spełniać wszystkie warunki określone w np. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm., rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. Nr 120, poz. 1133, z późniejszymi zmianami, rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami, rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. nr 130, poz. 1389 oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami, z zastrzeżeniem uwzględnienia wszelkich zmian obowiązujących w dniu składania wniosku o pozwolenie na budowę, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 3 umowy, z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego i w oparciu o katalogi, np. Sekocenbud, 2) posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym uzgodnienie Wydziału Geodezji i Kartografii UMT w zakresie zapewniającym bezkolizyjne położenie projektowanej inwestycji, 3) posiadać komplet wymaganych uzgodnień z właścicielami gruntów - zgody właścicieli działek na wejście wykonawcy robót na ich teren w celu realizacji projektowanej inwestycji w tym zgoda Miejskiego Zarządu Dróg na okresowe zajęcie pasa drogowego w celu realizacji inwestycji, wymagane zgody właścicieli działek i obiektów sąsiadujących z projektowaną inwestycją, wydane dla Gminy Miasta Toruń, 4) zawierać wszystkie niezbędne opinie, oceny, badania, ekspertyzy, rozwiązania ewentualnych kolizji, odwodnienia wykopów i inne niezbędne do prawidłowej realizacji robót i oddania obiektu do użytkowania. 7.Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich pełnomocnictw do uzyskania decyzji administracyjnych i uzgodnień, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 3 niniejszej umowy. 8.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program funkcjonalno-użytkowy zadania, z uwagami wniesionych przez Zamawiającego, pn. Kompleks budynków z mieszkaniami socjalnymi wraz z funkcjami towarzyszącymi, schronisko dla bezdomnych mężczyzn z zagospodarowaniem terenu przy ul. Skłodowskiej - Curie 80-84 w Toruniu, opracowany przez Biuro Architektoniczne COMPROJEKT, ul. Buszczyńskich 2/1 z Torunia. 9.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i uwagami Zamawiającego, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami i normami. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712210000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 105 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.trorun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30