Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie m. Torunia.

Order Newsletter: 1 Position: 61996 (oferta nr 2066476)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-03-13

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie m. Torunia.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Zamówienie obejmuje sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) - w następujących kategoriach obiektów: część 1: budynki mieszkalne jednorodzinne lub drobne usługowe - nowe obiekty (z analizą obszaru); część 2: budynki mieszkalne jednorodzinne lub drobne usługowe - rozbudowa, nadbudowa lub obiekty związane (z analizą obszaru); część 3: budynki mieszkalne wielorodzinne lub użyteczności publicznej nie stanowiące celów publicznych - nowe obiekty (z analizą obszaru); część 4: budynki mieszkalne wielorodzinne lub użyteczności publicznej nie stanowiące celów publicznych - rozbudowa, nadbudowa przebudowa bądź obiekty związane (z analizą obszaru); część 5: inwestycje przemysłowe, składowe i produkcyjne na terenach uprzednio nie przeznaczonych na cele produkcyjne - nowa zabudowa (z analizą obszaru); część 6: inwestycje przemysłowe, składowe i produkcyjne na terenach uprzednio nie przeznaczonych na cele produkcyjne - rozbudowa, nadbudowa lub przebudowa, obiekty im towarzyszące (z analizą obszaru); część 7: inwestycje produkcyjne lokalizowane na terenach uprzednio przeznaczonych na te cele (bez analizy obszaru); część 8: obiekty użyteczności publicznej stanowiące cele publiczne - rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub budowa nowych obiektów (bez analizy obszaru); część 9: urządzenia infrastruktury technicznej punktowe (warunki zabudowy, decyzje lokalizacyjne - bez analizy obszaru); część 10: obiekty sieciowe i liniowe urządzenia infrastruktury technicznej (warunki zabudowy, decyzje lokalizacyjne - bez analizy obszaru); część 11: zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego nie powiązana z jego rozbudową (bez analizy obszaru). 1.2. Wykonanie ww. projektów decyzji obejmować będzie sporządzenie projektów tych decyzji wraz z załącznikami: 1) stanowiącymi część graficzną decyzji, z oznaczonymi liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, wyznaczonymi na mapie w odpowiedniej skali, 2) zawierającymi wyniki analizy, obejmujące część tekstową i graficzną, o ile jest wymagana, przygotowanych na podstawie wniosku i dokumentów udostępnionych przez Zamawiającego, po każdorazowym samodzielnym: 1) przeprowadzeniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, 2) przeprowadzeniu analizy stanu prawnego i faktycznego terenu przewidzianego pod planowaną inwestycję z odniesieniem się do terenów sąsiednich, 3) wykonaniu dokumentacji fotograficznej terenu, 4) wykonaniu na piśmie analizy urbanistycznej, zawierającej uzasadnienie jej wyników, 5) wskazaniu właściwych w sprawie instytucji uzgadniających, 6) określeniu nieruchomości, które w ocenie sporządzającego projekt decyzji wyznaczą krąg stron postępowania. 1.3. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany wg następujących zasad: 1) Wykonawca będzie się zgłaszać samodzielnie do wyznaczonych w Wydziale osób po kolejne wnioski nie rzadziej niż raz w tygodniu i osobiście pobierze potrzebne dokumenty w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o ich przygotowaniu; 2) Wykonawca będzie przekazywać bezpośrednio wyznaczonym w Wydziale osobom wykonane w całości zadania w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnego wniosku: a) w formie papierowej w 1 egzemplarzu, w formacie umożliwiającym kopiowanie za pomocą dostępnego w Wydziale sprzętu i włączenie do akt sprawy (A4, A3), b) na nośniku elektronicznym (płyta lub dyskietka, z dopuszczeniem skutecznego wykorzystania poczty elektronicznej); 3) Wykonawca rozpatrzy inne sprawy określone przez Prezydenta Miasta w zakresie mającym bezpośredni związek i wpływ na realizację zadania. 1.4. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) działania ze szczególną starannością, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym, z wykorzystaniem wypracowanych w Wydziale Architektury i Budownictwa wzorców ustaleń, wynikających z potrzeb powstających w procedurze wydawania pozwolenia na budowę. 2) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz standardami izby samorządu zawodowego architektów lub urbanistów. 3) Wykonawca własnoręcznie podpisze każdą przygotowaną przez siebie analizę urbanistyczną, zawierającą uzasadnienie jej wyników, a także każdy projekt decyzji wraz z załącznikami, podając datę i wskazując na członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego. 4) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania powierzonych prac w zgodzie z polityką urbanistyczną Gminy Miasta Torunia, a także w warunkach zapewniających poszanowanie zasad ochrony informacji niejawnych i danych osobowych związanych z prowadzonymi postępowaniami.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 714000002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: ask for price

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information