Wykonanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej dla terenów położonych w rejonie ulic: Poznańska 294 - Glinki w Toruniu wraz z drogami i infrastrukturą.

Order Newsletter: 1 Position: 54944 (oferta nr 2061605)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-03-09

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej dla terenów położonych w rejonie ulic: Poznańska 294 - Glinki w Toruniu wraz z drogami i infrastrukturą.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej koncepcji programowo - przestrzennej dla terenów położonych w rejonie ulic: Poznańska 294 - Glinki w Toruniu wraz drogami i infrastrukturą. 1. Wykaz opracowań objętych przedmiotem umowy: 1) Koncepcja wielobranżowa obiektów kubaturowych i towarzyszących usługowo-handlowych, 2) Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenu łącznie z kompletną infrastrukturą techniczną (wod.-kan., kan. deszcz., gazu, ciepła, energet. i obiektami inżynierskimi), 3) Koncepcja przebudowy występujących kolizji z infrastrukturą naziemną i podziemną, 4) Koncepcja powiązań drogowych wraz z profilami podłużnymi ulic stanowiących główne ciągi komunikacyjne wraz z rzędnymi niwelety ulic i wskazaniem lokalizacji wpustów ulicznych, 5) Koncepcja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz - analiza techniczno-ekonomiczna wariantów zaopatrzenia i wybór optymalnych rozwiązań, w tym także ocena i optymalizacja możliwości wykorzystania energii odnawialnej do zasilania obiektów, 6) Raport i ocena oddziaływania na środowisko - uwarunkowania ekologiczne i środowiskowe, jeśli będzie wymagany, 7) Określenie ZZK kosztów realizacji, z wyodrębnionym podziałem na koszty: - dróg i infrastruktury drogowej, - sieci zewnętrznych, - budownictwa mieszkaniowego i usługowego - teren gminy, - infrastruktury bezpośrednio związanej z budownictwem mieszkaniowym - teren gminy, - budownictwa mieszkaniowego na terenie przewidzianym dla potrzeb TTBS, - infrastruktury bezpośrednio związanej z budownictwem mieszkaniowym - teren TTBS, - obiektów inżynierskich, - innych związanych z realizacją zadania (np. wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych, badania geologiczne inżynierskie, nadzory inwestorskie i autorskie itd.). 3. Podstawą - materiałem wyjściowym do realizacji przedmiotu umowy są: 1) pismo WGK/TM/WT/7142/08 z dnia 6.01.2008 r. , 2) pismo WGK/TM/WT/7142/2/09 z dnia 20.01.2009 r. z załącznikiem mapowym, 3) pismo WGK/TM/WT/7142/3/09 z dnia 27.01.2009 r. , 4) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 5) warunki Toruńskich Wodociągów TT-67/85/BK/788/z/2009 z dnia 22.01.2009 r. 4. Wytyczne do realizacji przedmiotu umowy: 1) Zakres wykonanej koncepcji winien uwzględniać wymogi określone w projekcie planu miejscowego , warunkach technicznych, obowiązującymi przepisami i normami oraz na podstawie oględzin terenu budowy. 2) Przy opracowaniu koncepcji zagospodarowania uwzględnić wydzielenie terenu pod potrzeby TTBS. 3) Uwzględnić wariantowanie budowy infrastruktury wod.-kan. zgodnie z warunkami Toruńskich Wodociągów. 4) Dobór przekrojów sieci rozprowadzających należy wykonać wariantowo w zależności od stopnia zabezpieczenia potrzeb centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, przygotowywania posiłków oraz technologicznych z projektowanych źródeł ciepła. 5) W oparciu o analizę kosztów budowy sieci należy określić możliwości optymalizacji kosztów inwestycyjnych. 6) Koncepcja w zakresie drogowym powinna zawierać: a) rozwiązania geometryczne trasy, zapewniające płynność ruchu kołowego oraz bezpieczeństwo wszystkich jego uczestników, b) rozwiązania dojazdów lokalnych do przylegających obiektów, rozwiązania zapewniające odpowiednią ilości miejsc parkingowych dla mieszkańców i klientów sklepów, c) rozwiązania ruchu rowerowego, łącznie z ciągami pieszymi, d) rozwiązania przystanków komunikacji autobusowej, e) rozwiązania infrastruktury podziemnej i naziemnej, w zakresie odwodnienia pasa drogowego oraz uzbrojenia kolidującego z projektowanymi ulicami, f) połączenie osiedla z ulicami Gniewkowska i Poznańska, g) dobór przekrojów, rzędne posadowienia (przekroje pasa drogowego) i wytrasowanie korytarzy w pasie drogowym dla lokalizacji sieci osiedlowych rozprowadzających: - wodociągowych, - gazowych, - elektroenergetycznych - oświetlenia drogowego, - teletechnicznych, - ciepłowniczych, - studni wymaganych dla w/w uzbrojenia, - sanitarnych i deszczowych, w sposób umożliwiający zasilanie poszczególnych nieruchomości z w/w sieci rozprowadzających lokalizowanych w pasie drogowym, h) określenie prognozy ruchu stanowiącej dane wyjściowe do: wymiarowania geometrii, ustalenia typów obiektów, projektowania urządzeń sterowania ruchem, analiz bezpieczeństwa ruchu, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 5. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2) wykonanie mapy stanu prawnego terenu objętego projektowaną inwestycją, z aktualnymi adresami właścicieli i władających nieruchomościami, z naniesieniem na mapie ewidencyjnej gruntów zakresu objętego planem realizacyjnym zagospodarowania terenu, 3) przeprowadzenie rozpoznawczych badań geologicznych i hydrotechnicznych - odwierty przeprowadzić na głębokość min. 6 m w odstępach max co 200 m oraz dodatkowo pod budynkami i obiektami inżynierskimi na głębokość 10 m, 4) wykonanie inwentaryzacji zieleni, 5) uzyskanie warunków technicznych od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych wniosków do podpisu przez Zamawiającego), zwłaszcza o: - wydanie warunków przez P.O.S.D. na zasilanie projektowanych obiektów w gaz i przebudowę istniejących gazociągów na terenie objętym opracowaniem, - wydanie warunków przez ENERGĘ przebudowy istniejących i zasilania energetycznego projektowanych obiektów, - wydanie przez CERGIĘ warunków i możliwości zasilania w ciepło, - wydanie przez MZD warunków włączenia do istniejących układów drogowych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712300009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 119 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.uzp.gov.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30