Adaptacja pomieszczeń zaplecza sklepu w budynku przy Alei Henryka 3 i 5 na lokal mieszkalny w oficynie budynku przy Alei Henryka 5

Order Newsletter: 1 Position: 45363 (oferta nr 2057206)

Client
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
State
małopolskie
Address
32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 4 4
Phone
032 6233191
Fax
032 6230058
E-Mail
mzzk-zp@chrzanow.pl
Created
2009-03-04

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych ul. Garncarska 4 4 32-500 Chrzanów małopolskie tel. 032 6233191 fax. 032 6230058 REGON 12028897900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Adaptacja pomieszczeń zaplecza sklepu w budynku przy Alei Henryka 3 i 5 na lokal mieszkalny w oficynie budynku przy Alei Henryka 5

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiot zamówienia dotyczy zadania pn. Adaptacja pomieszczeń zaplecza sklepu w budynku przy Alei Henryka 3 i 5 na lokal mieszkalny w oficynie budynku przy Alei Henryka 5. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: a) przedmiar robót - załącznik nr 1 do specyfikacji b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 2 do specyfikacji c) dokumentacja projektowa - załącznik nr 3 do specyfikacji 3.Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy, który stanowi integralną część SIWZ - załącznik nr 4 do specyfikacji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 454000001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 3 months

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium, w wysokości: 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.chrzanow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30