Zaprojektowanie i wybudowanie (GRI) windy osobowej przy budynku głównym UMT, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 8492 (oferta nr 2028049)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-01-23

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zaprojektowanie i wybudowanie (GRI) windy osobowej przy budynku głównym UMT, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zaprojektowanie i wybudowanie (GRI) windy osobowej przy budynku głównym UMT, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 w Toruniu. 1) Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej (windy osobowej wraz z przebudową kolizji przyłącza cieplnego) obejmującej: projekty budowlane (zawierające wszystkie elementy projektu wykonawczego), przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - w zakresie niezbędnym do wykonania wszystkich robót budowlanych i prawidłowego odbioru ich wykonania, 2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień dla wykonania całego zadania (w tym decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o dopuszczeniu do użytkowania oraz innych wynikających z przepisów prawa, warunków technicznych i uzgodnień potrzebnych do realizacji zadania), 3) kompleksowa budowa windy osobowej wraz z przebudową kolizji przyłącza cieplnego i wszystkimi robotami towarzyszącymi, zgodnie z odebraną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz oddaniem obiektu do użytkowania, Uwaga: Dostosowanie przyłącza energetycznego zgodnie z warunkami technicznymi wykona dysponent sieci na zlecenie Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Programem funkcjonalno-użytkowy zadania pn.: ,,Budowa windy osobowej przy budynku głównym UM w Toruniu opracowany przez Wydział Inwestycji i Remontów UMT. Ponadto przedmiotem realizacji jest m. in.: 1. Projekt organizacji placu budowy oraz sporządzenie planu BIOZ. 2. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla zrealizowanego obiektu uwzględniając budynek istniejący, oznakowanie i wyposażenie w niezbędny sprzęt zabezpieczenia pożarowego (gaśnice itp.). 3. Ustanowienie kierownika budowy oraz koordynatora zespołu projektowego, 4. Przygotowanie i organizacja placu budowy w tym wykonanie szczelnego ogrodzenia placu budowy z elementów nieprzezroczystych. 5. Zaopatrzenia w media placu budowy wraz z podlicznikami. 6. Obsługa geodezyjna, geologiczna oraz sprawowanie nadzoru archeologicznego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 742220001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 5000,00 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30