Zaprojektowanie i wybudowanie (GRI) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Targowej 47 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 8486 (oferta nr 2028046)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-01-23

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zaprojektowanie i wybudowanie (GRI) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Targowej 47 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: 1) wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej: projekty budowlane (zawierające wszystkie elementy projektu wykonawczego), przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - w zakresie niezbędnym do wykonania wszystkich robót budowlanych i prawidłowego odbioru ich wykonania, 2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień dla wykonania całego zadania wraz z zagospodarowaniem terenu objętego opracowaniem (w tym decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na usunięcie drzew i krzewów wraz z nasadzeniami zastępczymi, decyzji o dopuszczeniu do użytkowania oraz innych wynikających z przepisów prawa), 3) kompleksowa budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (40 lokali mieszkalnych) wraz z węzłem cieplnym i technologią oraz zagospodarowaniem terenu, wszystkimi robotami towarzyszącymi i wyposażeniem, zgodnie z odebraną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz oddaniem obiektu do użytkowania, 4) wykonanie całego zakresu prac wynikającego z uzyskanej decyzji o pozwoleniu na usunięcie drzew i krzewów, z nasadzeniami zastępczymi wraz z pracami pielęgnacyjnymi dla wykonanych nasadzeń zastępczych przez okres określony w decyzji, o której mowa powyżej, w zakresie i terminach określonych w harmonogramie prac pielęgnacyjnych (harmonogram prac pielęgnacyjnych uwzględniający co najmniej następujący zakres prac: nawadnianie, nawożenie mineralne drzew i krzewów, prace agrotechniczne, opryski drzew i krzewów przeciw chorobom i pleśniom, opracuje Wykonawca i przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu najpóźniej w dniu zakończenia wykonania nasadzeń zastępczych, harmonogram będzie zawierał rubryki umożliwiające potwierdzanie wykonanych czynności pielęgnacyjnych przez Zamawiającego), 5) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu zgłoszenia o wykonaniu nasadzeń zastępczych z załącznikami wynikającymi z uzyskanej decyzji administracyjnej. Uwaga: Przyłącze cieplne i energetyczne wykona dysponent sieci na zlecenie Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Programem funkcjonalno-użytkowy zadania pn.: Budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny z lokalami mieszkalnymi (komunalnymi) przy ul. Targowej 47 w Toruniu opracowany przez Biuro Architektoniczne COMPROJEKT, ul. Buszczyńskich 2/1 z Torunia. Ponadto przedmiotem realizacji jest m. in.: 1. Projekt organizacji placu budowy oraz sporządzenie planu BIOZ. 2. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla zrealizowanego obiektu, oznakowanie i wyposażenie w niezbędny sprzęt zabezpieczenia pożarowego (gaśnice itp.). 3. Ustanowienie kierownika budowy. 4. Przygotowanie i organizacja placu budowy w tym wykonanie szczelnego ogrodzenia placu budowy z elementów nieprzezroczystych. 5. Wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z podlicznikami. 5. Obsługa geodezyjna i geologiczna. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. Całość prac należy wykonać zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami i normami. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 742220001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 50000,00zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30