Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej budynków mieszkalnych komunalnych i socjalnych wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu na nieruchomościach przy ul. Armii Ludowej 73-81 i ul. Okólnej 11-13 od

Order Newsletter: 1 Position: 7903 (oferta nr 2015590)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-01-08

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej budynków mieszkalnych komunalnych i socjalnych wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu na nieruchomościach przy ul. Armii Ludowej 73-81 i ul. Okólnej 11-13 od

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: - kompleksową dokumentację wielobranżową budynków mieszkalnych, - zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją i uzbrojeniem. 2. Założenia do realizacji przedmiotu umowy: - Materiałem wyjściowym do projektowania jest wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dla obszaru objętego opracowaniem przy ul. Armii Ludowej/Andersa. - Planowana jest zabudowa wielorodzinna typu klatkowego, ze ściśle określonymi na rysunku planu obowiązującymi liniami zabudowy. Maksymalna ilość kondygnacji - 4, bez podpiwniczenia, dach płaski. Maksymalne posadowienie posadzki parteru budynku nad poziomem ulic - 1m. - Założeniem Zamawiającego jest uzyskanie maksymalnej z możliwych liczby mieszkań przy zachowaniu niezbędnych funkcji towarzyszących. Średnia powierzchnia użytkowa mieszkań ok. 45 m2, w przewadze mieszkania dwupokojowe. - Przewidywane są mieszkania komunalne i socjalne, wg następującego podziału: 1) 44 lokali komunalnych, w tym: 60% - lokale 2-pokojowe 30% - lokale 3-pokojowe 10% - lokale 1-pokojowe 2) 40 lokali socjalnych, w tym: 70% - lokale 2-pokojowe 10% - lokale 3-pokojowe 20% - lokale 1- pokojowe - Zaopatrzenie w energię i wodę z sieci miejskiej. - Odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 4. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu umowy: I) Dokumentacja projektowa budowlana: - Wielobranżowy projekt zagospodarowania terenu, - Projekt architektury, - Projekt konstrukcji, - Projekt instalacji sanitarnych, - Projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych, - Projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych. II) Dokumentacja projektowa wykonawcza: 1) Projekt zagospodarowania terenu: - branża: architektura, - branża: drogi, ukształtowanie terenu i mała architektura - projekt i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - branża: zieleń - projekt i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z inwentaryzacją dendrologiczną terenu objętego opracowaniem z wycinką drzew i krzewów wraz z naliczeniem odszkodowania za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian, - branża: przyłącza ( sieci ) wodnokanalizacyjne - projekt i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - branża: oświetlenie terenu - projekt i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - branża: przyłącza teletechniczne - projekt i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 2) Projekty architektury wraz z kolorystyką, 3) Projekt konstrukcji z obliczeniami statycznymi, 4) Projekt instalacji sanitarnych ( wod.-kan., c.o., ciepłej wody, kanalizacji deszczowej, gazowej ), 5) Projekt instalacji elektrycznych ( elektrycznych, oświetleniowych, gniazd wtykowych, przeciwporażeniowych, tablice rozdzielcze, odgromowej ), 6) Projekty instalacji niskoprądowych, 7) Projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych, 8) Inne opracowania wynikające z warunków technicznych dostawców mediów, 9) Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 10) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku, 11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ( wszystkie branże )+ wersja elektroniczna ( format pdf ), 12) Kosztorysy inwestorskie + wersja elektroniczna ( format pdf i ath ), 13) Przedmiary robót + wersja elektroniczna ( format pdf i ath), 14) Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji, w tym: wynikające z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, wynikających z umów przyłączeniowych, rozbiórek istniejących obiektów, wycinki drzew i innych, 15) Dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza także w wersji elektronicznej w formacie pdf, 16) inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2) wykonanie mapy stanu prawnego terenu objętego projektowaną inwestycją, z aktualnymi adresami właścicieli i władających nieruchomościami, z naniesieniem na mapie ewidencyjnej gruntów zakresu objętego planem realizacyjnym zagospodarowania terenu, 3) wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, 4) uzyskanie warunków technicznych od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych wniosków do podpisu przez Zamawiającego), 5) przygotowanie dokumentów do wystąpienia o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na usunięcie drzew i krzewów wraz z nasadzeniami zastępczymi, decyzję pozwoleniu na budowę (przygotowane przez Wykonawcę stosowne wnioski z załącznikami do podpisu przez Zamawiającego). 6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami obowiązującymi w dniu składania wniosku o pozwolenie na budowę, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 5 wzoru umowy. 7. Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności: 1) spełniać wszystkie warunki określone w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), z zastrzeżeniem uwzględnienia wszelkich zmian obowiązujących w dniu składania wniosku o pozwolenie na budowę, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 5 umowy, z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego i w oparciu o katalogi, np. Sekocenbud, 2) posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym uzgodnienie Wydziału Geodezji i Kartografii UMT w zakresie zapewniającym bezkolizyjne położenie projektowanej inwestycji, 3) posiadać komplet wymaganych uzgodnień z właścicielami gruntów - zgody właścicieli działek na wejście wykonawcy robót na ich teren w celu realizacji projektowanej inwestycji (w tym zgoda Miejskiego Zarządu Dróg na okresowe zajęcie pasa drogowego w celu realizacji inwestycji), wymagane zgody właścicieli działek i obiektów sąsiadujących z projektowaną inwestycją, wydane dla Gminy Miasta Toruń, 4) zawierać wszystkie niezbędne opinie, oceny, badania, ekspertyzy, rozwiązania ewentualnych kolizji, odwodnienia wykopów i inne niezbędne do prawidłowej realizacji robót i oddania obiektu do użytkowania.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 742220001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30