Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Miejskiego nr 12 przy ul. Złotej 1A o segment 5-oddziałowy na działce przy ul. Hallera 67 w Toruniu wraz z przebudową oraz robotami towarzyszącymi.

Order Newsletter: 1 Position: 377979 (oferta nr 2009411)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-12-31

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Miejskiego nr 12 przy ul. Złotej 1A o segment 5-oddziałowy na działce przy ul. Hallera 67 w Toruniu wraz z przebudową oraz robotami towarzyszącymi.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej : rozbudowy Przedszkola Miejskiego nr 12 przy ul. Złotej 1A o segment 5-oddziałowy na działce przy ul. Hallera 67 w Toruniu wraz z przebudową oraz robotami towarzyszącymi. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wszystkie elementy projektu budowlanego i wykonawczego realizowanego obiektu, zarówno roboty kubaturowe jak i uzbrojenie i zagospodarowanie terenu łącznie ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami. 2.Materiałem wyjściowym do realizacji przedmiotu zamówienia jest program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy i przebudowy Przedszkola Miejskiego nr 12 wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Złotej 1A w Toruniu (opracowany przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe INWESTPROJ w sierpniu 2009 r.), z tym, że program funkcjonalno-użytkowy ma charakter jedynie poglądowy i zakres opracowania jest inny od projektowanego i opisanego poniżej. 3.Podstawowe założenia do realizacji przedmiotu zamówienia: - Opracowanie obejmuje teren w południowej części Torunia na osiedlu Podgórz. - Obiekt istniejący jest budynkiem jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 844 m². W chwili obecnej do przedszkola uczęszcza 5 grup po 25 dzieci, zatrudnionych jest 21 osób. - Po rozbudowie i przebudowie powierzchnia użytkowa budynków zwiększy się o ok. 1200 m². Przewiduje się zwiększenie ilości dzieci przebywających w przedszkolu o sześć grup po 25 dzieci i dodatkowo odpowiednie zatrudnienie. - W nowej części przewiduje się umieszczenie kuchni i kotłowni gazowej. Nowy segment będzie połączony z obiektem istniejącym łącznikiem. 4.Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: I. Projekty budowlane (I element umowy): - Wielobranżowy projekt zagospodarowania terenu, - Projekt architektury, - Projekt konstrukcji, - Projekt instalacji sanitarnych, - Projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych, - Projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych. II. Projekty wykonawcze i pozostałe opracowania dokumentacji projektowej (II element umowy): 1) Projekt zagospodarowania terenu: - branża: architektura, - branża: drogi, ukształtowanie terenu i mała architektura - projekt i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - branża: zieleń - projekt i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z inwentaryzacją dendrologiczną terenu objętego opracowaniem z wycinką drzew i krzewów wraz z naliczeniem odszkodowania za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian, - branża: przyłącza ( sieci ) wodnokanalizacyjne - projekt i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - branża: oświetlenie terenu - projekt i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 2) Projekt architektury wraz z kolorystyką i projektem wyposażenia wnętrz, 3) Projekt konstrukcji z obliczeniami statycznymi, 4) Projekt instalacji sanitarnych ( wod.-kan., c.o., ciepłej wody, kanalizacji deszczowej, gazowej, wentylacji, technologii kuchni ), 5) Projekt instalacji elektrycznych ( elektrycznych, oświetleniowych, gniazd wtykowych, przeciwporażeniowych, tablice rozdzielcze, odgromowej, ogrzewania rynien), 6) Projekty instalacji niskoprądowych, w tym monitoringu, 7) Projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych, 8) Inne opracowania wynikające z warunków technicznych dostawców mediów, 9) Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 10) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku, 11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ( wszystkie branże )+ wersja elektroniczna ( format pdf ), 12) Kosztorysy inwestorskie + wersja elektroniczna ( format pdf i ath ), 13) Przedmiary robót + wersja elektroniczna ( format pdf i ath), 14) Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji, w tym: wynikające z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, wynikających z umów przyłączeniowych, wyposażenia, rozbiórek istniejących obiektów, wycinki drzew i innych, 15) Dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf, 16) Inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 5.Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2) wykonanie mapy stanu prawnego terenu objętego projektowaną inwestycją, z aktualnymi adresami właścicieli i władających nieruchomościami, z naniesieniem na mapie ewidencyjnej gruntów zakresu objętego planem realizacyjnym zagospodarowania terenu, 3) wykonanie dokumentacji geologicznoinżynierskiej, 4) uzyskanie warunków technicznych od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych wniosków do podpisu przez Zamawiającego), 5) przygotowanie dokumentów do wystąpienia o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na usunięcie drzew i krzewów wraz z nasadzeniami zastępczymi, decyzję o pozwoleniu na budowę (przygotowane przez Wykonawcę stosowne wnioski z załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 6) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową. 6.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami obowiązującymi w dniu składania wniosku o pozwolenie na budowę, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 5 umowy 7.Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności: 1) spełniać wszystkie warunki określone w np. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), z zastrzeżeniem uwzględnienia wszelkich zmian obowiązujących w dniu składania wniosku o pozwolenie na budowę, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 5 umowy, z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego i w oparciu o katalogi, np. Sekocenbud, 2) posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym uzgodnienie Wydziału Geodezji i Kartografii UMT w zakresie zapewniającym bezkolizyjne położenie projektowanej inwestycji, a także uzgodnienie w zakresie monitoringu obiektu z Wydziałem Ochrony Ludności UMT, 3) posiadać komplet wymaganych uzgodnień z właścicielami gruntów - zgody właścicieli działek na wejście wykonawcy robót na ich teren w celu realizacji projektowanej inwestycji (w tym zgoda Miejskiego Zarządu Dróg na okresowe zajęcie pasa drogowego w celu realizacji inwestycji), wymagane zgody właścicieli działek i obiektów sąsiadujących z projektowaną inwestycją, wydane dla Gminy Miasta Toruń, 4) zawierać wszystkie niezbędne opinie, oceny, badania, ekspertyzy, rozwiązania ewentualnych kolizji, odwodnienia wykopów i inne niezbędne do prawidłowej realizacji robót i oddania obiektu do użytkowania..

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 742200001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information