Wykonanie dokumentacji projektowej : modernizacji i rozbudowy sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika przy ul. Mickiewicza 17 w Toruniu oraz remont elewacji i dachu I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika przy ul. Zaułek Pro

Order Newsletter: 1 Position: 376761 (oferta nr 2007788)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-12-30

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie dokumentacji projektowej : modernizacji i rozbudowy sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika przy ul. Mickiewicza 17 w Toruniu oraz remont elewacji i dachu I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika przy ul. Zaułek Pro

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej : modernizacji i rozbudowy sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika przy ul. Mickiewicza 17 w Toruniu oraz remont elewacji i dachu I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika przy ul. Zaułek Prosowy 1 w Toruniu. - element A: Modernizacja i rozbudowa sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika przy ul. Mickiewicza 17 w Toruniu, - element B : Remont elewacji i dachu I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika przy ul. Zaułek Prosowy 1 w Toruniu. 2.Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: A.Modernizacja i rozbudowa sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika przy ul. Mickiewicza 17 w Toruniu - odnowienie elewacji, wymiana stolarki okiennej na replikę pierwotnej lub jej konserwacja, konserwacja stolarki drzwiowej, - rozbiórka istniejących baraków przylegających do budynku sali gimnastycznej, - dobudowa do budynku niezbędnego zaplecza sanitarno-szatniowego dla korzystających z sali gimnastycznej, od strony zachodniej, odsuniętego od budynku sali, - wymiana instalacji elektrycznej w całym obiekcie, w tym monitoring zewnętrzny obiektu oraz instalacja ogrzewania rynien, - dostosowanie istniejących instalacji i przyłączy wod.-kan i c.o. do rozbudowy obiektu, - niezbędne zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą. A.1. Podstawowe założenia do realizacji przedmiotu zamówienia: - Obiekt sali jest budynkiem drewnianym jednokondygnacyjnym o drewnianej konstrukcji z niewielką murowaną przybudówką i przylegającymi barakami. - Powierzchnia hali sportowej 325 m2, kubatura 1567 m3. - Powierzchnię zaplecza należy dostosować do możliwości zabudowy ( granice działki ). - Budynek jest wpisany do rejestru zabytków i projekt wymaga uzgodnienia z Miejskim oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. B. Remont elewacji i dachu I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika przy ul. Zaułek Prosowy 1 w Toruniu - oczyszczenie i odnowienie elewacji obiektu, - instalacja zewnętrzna ogrzewania rynien, - odnowienie stolarki okiennej, - częściowa wymiana pokrycia dachowego, - instalacja ogrzewania rynien. B.1. Podstawowe założenia do realizacji przedmiotu zamówienia: - Budynek liceum znajduje się w centralnej części Torunia - na toruńskiej starówce. - Na terenie szkoły znajdują się trzy budynki, z których dwa będą objęte opracowaniem - budynek główny i pomocniczy. - Oba obiekty są budynkami trzykondygnacyjnymi z poddaszem, o konstrukcji tradycyjnej murowanej z czerwonej cegły i z dachem pokrytym dachówką ceramiczną. - Budynki są obiektami zabytkowymi. Projekt podlega uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków. 3.Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (odrębnie dla poszczególnego elementu): A.Modernizacja i rozbudowa sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika przy ul. Mickiewicza 17 w Toruniu 1) Projekty budowlane z wszystkimi elementami projektu wykonawczego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą, 2) Program prac konserwatorskich, 3) Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku, 5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (wszystkie branże)+ wersja elektroniczna (format pdf), 6) Kosztorysy inwestorskie + wersja elektroniczna w formatach pdf i ath , 7) Przedmiary robót + wersja elektroniczna w formatach pdf i ath, 8) Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji w tym: wynikające z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, wynikających z umów przyłączeniowych, 9) Dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf, 10) Inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. B.Remont elewacji i dachu I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika przy ul. Zaułek Prosowy 1 w Toruniu 1) Projekty budowlane z wszystkimi elementami projektu wykonawczego, 2) Program prac konserwatorskich, 3) Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (wszystkie branże)+ wersja elektroniczna (format pdf), 5) Kosztorysy inwestorskie + wersja elektroniczna w formatach pdf i ath , 6) Przedmiary robót + wersja elektroniczna w formatach pdf i ath, 7) Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji w tym: wynikające z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, 8) Dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf, 9) Inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych (nie dotyczy elementu B), 2) wykonanie mapy stanu prawnego terenu objętego projektowaną inwestycją, z aktualnymi adresami właścicieli i władających nieruchomościami, z naniesieniem na mapie ewidencyjnej gruntów zakresu objętego planem realizacyjnym zagospodarowania terenu, 3) wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (nie dotyczy elementu B), 4) uzyskanie warunków technicznych od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych wniosków do podpisu przez Zamawiającego) - nie dotyczy elementu B, 5) przygotowanie dokumentów do wystąpienia o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzję o pozwoleniu na usunięcie drzew i krzewów wraz z nasadzeniami zastępczymi, decyzję o pozwoleniu na budowę (przygotowane przez Wykonawcę stosowne wnioski z załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 6) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową. 5.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami obowiązującymi w dniu składania wniosku o pozwolenie na budowę, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 5 umowy będącej zał. do siwz 6.Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności: 1) spełniać wszystkie warunki określone w np. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), z zastrzeżeniem uwzględnienia wszelkich zmian obowiązujących w dniu składania wniosku o pozwolenie na budowę, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 5 umowy, z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego i w oparciu o katalogi, np. Sekocenbud, 2) posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym uzgodnienie Wydziału Geodezji i Kartografii UMT w zakresie zapewniającym bezkolizyjne położenie projektowanej inwestycji, uzgodnienie Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków a także uzgodnienie w zakresie monitoringu obiektu z Wydziałem Ochrony Ludności UMT, 3) posiadać komplet wymaganych uzgodnień z właścicielami gruntów - zgody właścicieli działek na wejście wykonawcy robót na ich teren w celu realizacji projektowanej inwestycji (w tym zgoda Miejskiego Zarządu Dróg na okresowe zajęcie pasa drogowego w celu realizacji inwestycji), wymagane zgody właścicieli działek i obiektów sąsiadujących z projektowaną inwestycją, wydane dla Gminy Miasta Toruń, 4) zawierać wszystkie niezbędne opinie, oceny, badania, ekspertyzy, rozwiązania ewentualnych kolizji, odwodnienia wykopów i inne niezbędne do prawidłowej realizacji robót i oddania obiektu do użytkowania. 7.Materiałem wyjściowym do realizacji przedmiotu zamówienia są: 1) dokumentacje archiwalne obiektów, 2) zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 23.03.2010 r..

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 742200001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information