Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją i wstępnym ZZK dla zadania Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu, ul. Łokietka 3 w Toruniu ubiegającego się o przyznanie środków pomocowych Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Order Newsletter: 1 Position: 360639 (oferta nr 1992450)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-12-15

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją i wstępnym ZZK dla zadania Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu, ul. Łokietka 3 w Toruniu ubiegającego się o przyznanie środków pomocowych Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu przy ul. Władysława Łokietka 3 (dz. 112/5, 203/3, 111, 112/3, 196/4, 196/3, 196/1, 146/1, 188/4, 188/3, 188/1, 187, 112/4, 200/14, 200/13, 200/24, 200/25, 112/1, 194, 195, 202, 204/13, 204/11, 204/12, 204/14, 203/1, 203/4, 204/17 204/6, 189 - obręb 48), ubiegającego się o przyznanie środków pomocowych Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki, Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych. 1. Podstawą realizacji przedmiotu umowy jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu, 2) wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie niezbędnym dla zapewnienia spełnienia wszystkich zakładanych funkcji obiektów, zarówno w zakresie obiektów kubaturowych (budynki B i H wg inwentaryzacji), zagospodarowania terenu, remontu Strugi, mostków, jak i podłączenia do infrastruktury zewnętrznej, 3) wykonanie inwentaryzacji zieleni, 4) przygotowanie kompletnych wniosków o wydanie warunków technicznych oraz wszystkich ewentualnych wymaganych decyzji administracyjnych koniecznych przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia, w tym pozwolenia wodno prawnego (obiekt będzie finansowany ze środków RPO), z zastrzeżeniem ust. 8 wzoru umowy. 5) wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 6) wykonanie mapy stanu prawnego terenu objętego projektowaną inwestycją, z aktualnymi adresami właścicieli i władających nieruchomościami, z naniesieniem na mapie ewidencyjnej gruntów zakresu objętego planem realizacyjnym zagospodarowania terenu, 7) wykonanie projektu i badań geologiczno-inżynierskich i hydrologicznych, jeśli będą wymagane, 8) wykonanie niezbędnych odkrywek i ekspertyz określających stan techniczny obiektów i możliwość realizacji inwestycji, 9) wykonanie opinii kominiarskich, 10) wykonanie inwentaryzacji i programu konserwatorskiego, jeśli będzie wymagany, 11) wykonanie opinii mykologicznej, jeśli będzie wymagana, 12) wykonanie ZZK inwestycji (wszystkie szacowane koszty związane projektowaniem, realizacją, pierwszym wyposażeniem, umowami przyłączeniowymi, nadzorem autorskim i inwestorskim, zleconą koncepcją funkcjonowania oraz inne związane z realizacją zadania i wyposażenia). 3. Podstawę realizacji przedmiotu umowy stanowić będą: 1) inwentaryzacja kompleksu tzw. Młynów Toruńskich (oprac. wyk. przez firmę INNOVA CONSULTING z kwietnia 2008 r.), 2) koncepcja zagospodarowania oraz adaptacji budynków zlokalizowanych przy Placu Św. Katarzyny 9 w Toruniu pod kątem stworzenia produktów o charakterze turystyczno-rekreacyjnym (opracowanie do celów poglądowych prezentujących cel działania MCSM), 3) warunki konserwatorskie dla budynku oznaczonego literą H - znak BMKZ-4049-2078/2010 z dnia 19.07.2010 r., 4) warunki konserwatorskie dla budynku oznaczonego literą B - znak BMKZ-4049-2701/2010 z dnia 19.08.2010 r., 5) uchwała nr 546/2000 RMT z dnia 14.09.2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia w rejonie ulic Chrobrego, Łokietka, Mazurskiej i Dworcowej. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami obowiązującymi oraz na podstawie oględzin terenu inwestycji. 5. Do obowiązków Wykonawcy należy też weryfikacja wszystkich otrzymanych materiałów, w tym także otrzymanej inwentaryzacji budowlanej oraz dokonanie wizji w terenie. 6. Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności: 1) spełniać wszystkie warunki określone w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389) ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud, 2) posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym uzgodnienie z użytkownikiem (Wydziałem Rozwoju i Programowania Europejskiego UMT) całości zaprojektowanych rozwiązań (w tym przeznaczenia jak i wyposażenia dla całego zadania), 3) zawierać wszystkie niezbędne opinie, oceny, badania, ekspertyzy i inne niezbędne do prawidłowej realizacji prac projektowych i zapewniać możliwość wykonania robót i oddania obiektu do użytkowania, 4) uwzględniać, że całkowity koszt realizacji całości inwestycji (łącznie z kosztami realizacji zadania, wykonania dokumentacji, pierwszego wyposażenia, opłat za przyłączenie do zewnętrznej infrastruktury, nadzoru autorskiego, inwestorskiego, archeologicznego, wykonaniem koncepcji funkcjonowania Centrum itp.) nie może przekroczyć kwoty 24.369.000,- zł brutto. 7. Zamawiający wystąpił do organu architektoniczno-budowlanego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia inwestycyjnego objętego przedmiotem niniejszej umowy (wniosek został złożony w dniu 16.07.2010 r.).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712200006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information