Obsługa prawna szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.

Order Newsletter: 1 Position: 353083 (oferta nr 1983952)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-12-08

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Obsługa prawna szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej w sprawach wynikających z przedmiotu działania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, których wykaz stanowi załącznik nr 7 do siwz. 2. Świadczenie pomocy prawnej będzie polegać w szczególności na: 1) konsultacjach i doradztwie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy i aktów wykonawczych do tych ustaw; 2) udzielaniu porad oraz wyjaśnień z zakresu interpretacji i stosowania prawa, w szczególności oświatowego, postępowania administracyjnego oraz prawa zamówień publicznych; 3) sporządzaniu opinii prawnych w zakresie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe; 4) reprezentowaniu placówek oświatowych w postępowaniu sądowym oraz przed innymi organami orzekającymi; 5) przygotowywaniu pism procesowych. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy prowadzeniu spraw wynikających z przedmiotu zamówienia - Przedmiot niniejszej umowy będzie realizowany przez Wykonawcę, który może udzielić dalszego pełnomocnictwa (substytucji) innemu radcy prawnemu lub adwokatowi. - Wykonawca zapewnia świadczenie pomocy prawnej w formie dyżurów pełnionych w swojej siedzibie w wymiarze trzy razy w tygodniu po 4 godziny wg harmonogramu uzgodnionego z Dyrektorem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia. - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenie rejestru czynności dokonywanych w ramach niniejszej umowy, których kwartalne zestawienie zobowiązany jest przekazywać do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia w terminie 10 dni od zakończenia kwartału. 4. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania bezterminowo w tajemnicy wszystkich informacji i materiałów udostępnionych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. Wykonawca w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy jest obowiązany zwrócić wszystkie materiały przekazane mu przez Zamawiającego. Wykonawca będzie działał na podstawie pełnomocnictwa i w jego zakresie usługi świadczone w ramach przedmiotu zamówienia muszą być świadczone przez jedną, tę samą osobę wyznaczona do obsługi , która jest wpisana na listę adwokatów lub radców prawnych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 791100008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30