Prowadzenie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 302397 (oferta nr 1931171)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-10-26

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Prowadzenie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu przy ul. Przybyszewskiego 3. Orientacyjna ilość zwierząt z terenu gminy Toruń przebywających w Schronisku to średnio 220 psów i 60 kotów. Zakres czynności obejmuje : A) - codzienną opiekę nad zwierzętami znajdującymi się w schronisku w godz. od 7 do 21 a po tych godzinach dozór obiektu, w tym udostępnienie odwiedzającym w dni powszednie w godz. od 8 do 16; B) - przyjmowanie do schroniska zwierząt z terenów gmin, z którymi zawarto stosowne porozumienia (na warunkach w nich zawartych); C) - wyjazdy interwencyjne po zwierzęta, takŜe poza teren miasta w ramach porozumień - do godz. 21; D) - przeprowadzanie profilaktycznych odłowów bezdomnych zwierząt tam, gdzie występuje ich nadmierne gromadzenie, w godzinach otwarcia schroniska; E) - prowadzenie akcji prewencyjnych wspólnie ze StraŜą Miejską w godzinach otwarcia schroniska ; F) - prowadzenie akcji odłowu zwierząt zakłócających porządek publiczny lub stanowiących zagroŜenie dla ludzi wspólnie z właściwymi słuŜbami w godzinach otwarcia schroniska; G) - udzielanie pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach i skracanie cierpień w przypadkach beznadziejnych, do godz. 21; H) - zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierząt przebywających w schronisku; I) - przekazywanie zwierzą ze schroniska do adopcji; J) - udział w akcjach prowadzonych na rzecz pozyskania nowych właścicieli dla zwierząt ze schroniska; K) - umoŜliwianie przeprowadzania zajęć edukacyjnych dotyczących ochrony zwierząt prowadzonych przez organizacje i instytucje do tego powołane; L) - świadczenie drobnych usług weterynaryjnych oraz przeprowadzanie odpłatnej eutanazji na Ŝyczenie właścicieli (za wyjątkiem bezpłatnych eutanazji ślepych miotów); M) - prowadzenie obserwacji w kierunku wścieklizny wszystkich zgłoszonych przypadków pokąsania w porozumieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii; N) - zabezpieczenie obiektu we wszystkie środki potrzebne do normalnego funkcjonowania schroniska, w tym zabezpieczenie pod kątem przestrzegania przepisów przeciwpoŜarowych i BHP w zakresie wynikającym z eksploatacji obiektu; O) - dbanie o powierzony majątek Gminy, nie dopuszczając do jego dekapitalizacji; P) - całodobowe zabezpieczenie terenu i obiektu; R) - przeprowadzanie wszystkich bieŜących napraw urządzeń i wyposaŜenia; S) - obsługa kotłowni olejowej wraz z instalacjami oraz obsługa kotła warzelnego ciśnieniowego przez osoby do tego uprawnione; T) - utrzymywanie w sprawności wszystkich urządzeń wraz z instalacjami zgodnie w wymogami stosownych przepisów w tym zakresie; U) - utrzymanie porządku na istniejących terenach zieleni i zakładanie nowych w obrębie schroniska; V) - zabezpieczenie depozytów Urzędu Miasta składowanych w obiektach schroniska; W) - prowadzenie w miarę moŜliwości remontów na terenie schroniska, Zleceniobiorca prowadząc Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Toruniu przestrzegał będzie wszelkich przepisów prawnych związanych z tą działalnością, w tym w szczególności Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 106 z 2002 r., poz. 1002, z późn. zm.), ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. Nr 213 z 2008 r., poz. 1342, z późn. zm.), Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236 z 2009 r., poz. 2008, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.06.2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657), Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998 w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753). Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236 z 2009 r., poz. 2008, z późn. zm.),.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 983800000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information