Konserwacja muru północnego fosy południowej, wzdłuż ul. Podmurnej od odwachu Bramy Mostowej do Dworu Mieszczańskiego

Order Newsletter: 1 Position: 294753 (oferta nr 1923777)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-10-20

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Konserwacja muru północnego fosy południowej, wzdłuż ul. Podmurnej od odwachu Bramy Mostowej do Dworu Mieszczańskiego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn:Konserwacja muru północnego fosy południowej, wzdłuż ul. Podmurnej od odwachu Bramy Mostowej do Dworu Mieszczańskiego Zakres prac obejmuje powierzchnię muru ceglanego 140 m2. 1.2. Zakres prac obejmuje w szczególności: 1) Usunięcie spoin i napraw cementowych i cementowo-wapiennych z muru i czapy. 2) Wykucie zdezintegrowanych cegieł z lica muru. 3) Wykucie zdezintegrowanych cegieł z czapy muru. 4) Oczyszczenie nawarstwień parą wodną lub metodą suchą, doczyszczenie mechaniczne partii przyziemia. 5) Usunięcie graffiti oraz smoły. 6) Wzmocnienie mocno zdezintegrowanej cegły. 7) Wykonanie badań na zasolenie muru. 8) Odsalanie powierzchni. 9) Dezintegracja powierzchni muru i usunięcie roślinności. 10) Naprawa rozwarstwionego muru w dolnych partiach od strony południowej poprzez wypełnienie pustych przestrzeni zaprawą iniekcyjną TUBAG oraz nałożenie kotew. 11) Odkopanie fundamentu muru od strony południowej do głębokości 80 cm. 12) Naprawa muru poniżej poziomu gruntu. 13) Izolacja pionowa. 14) Wmurowanie współczesnej cegły o wymiarach cegły gotyckiej i parametrach fizyko-chemicznych, zbliżonych do cegły oryginalnej, z zastosowaniem zaprawy wapienno-trasowej. 15) Uzupełnienie ubytków w cegle. 16) Spoinowanie całej powierzchni muru. 17) Scalanie kolorystyczne. 18) Wykonanie hydrofobizacji czapy muru. 19) Spoinowanie czapy muru z zastosowaniem zaprawy elastycznej z dodatkiem środka hydrofobowego. 20) Wysypanie żwiru kamiennego prze fundamencie muru. (przedmiar orientacyjny, nie stanowi podstawy wyceny, został podany jako materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego). 1.3. Prace wskazane w ust. 2, należy wykonać przy pomocy sprzętu, materiałów i rusztowania Wykonawcy w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 wzoru umowy, zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami wiedzy konserwatorskiej, naukowej i technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 1.4. Wykonawca zapewnia bezpieczne wykonanie prac oraz bezpieczeństwo osób trzecich przebywających w pobliżu rusztowania. Ponosi także odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegoś przedmiotu z rusztowania oraz za szkody wynikłe na skutek wypadnięcia osób z rusztowania. 1.5. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu prac konserwatorskich i uwzględni je w wynagrodzeniu ofertowym. 1.6. Wykonawca wykona w 2 egz. dokumentację konserwatorską z prac określonych w ust. 2, oprawioną w sztywną oprawę oraz na nośniku CD, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 wzoru umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 925200002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30