Wykonanie placów zabaw w ramach programu RADOSNA SZKOŁA w Zespole Szkół Nr 15 przy ul. Paderewskiego 5/11 oraz w Szkole Podstawowej Nr 23 przy ul. Osikowej 11 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 329832 (oferta nr 1915209)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-10-13

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie placów zabaw w ramach programu RADOSNA SZKOŁA w Zespole Szkół Nr 15 przy ul. Paderewskiego 5/11 oraz w Szkole Podstawowej Nr 23 przy ul. Osikowej 11 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie placów zabaw w ramach programu RADOSNA SZKOŁA w Zespole Szkół Nr 15 przy ul. Paderewskiego 5/11 oraz w Szkole Podstawowej Nr 23 przy ul.Osikowej 11 w Toruniu. 1.2.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) Zespół Szkół nr 15: - roboty rozbiórkowe i ziemne, - wykonanie nawierzchni z materiałów syntetycznych na podbudowie z tłucznia: wokół urządzeń zabawowych nawierzchnia bezpieczna (amortyzująca), komunikacja - nawierzchnia typu tartan, - wykonanie ogrodzenia systemowego, - wykonanie nawierzchni trawiastej oraz nasadzenia krzewów ozdobnych, - montaż urządzeń zabawowych (ścianka wspinaczkowa, dwie równoważnie, poręcze gimnastyczne, huśtawka) oraz elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci, tablica informacyjna), 2) Szkoła Podstawowa nr 23: - roboty ziemne, - wykonanie nawierzchni z materiałów syntetycznych na podbudowie z tłucznia: wokół urządzeń zabawowych nawierzchnia bezpieczna (amortyzująca), komunikacja - nawierzchnia typu tartan, a. naprawa tynku istniejącego muru betonowego, b. wykonanie ogrodzenia systemowego oraz ogrodzenia z na słupkach żelbetowych prefabrykowanych, c. wykonanie nawierzchni trawiastej oraz nasadzenia krzewów ozdobnych, d. montaż urządzeń zabawowych (ścianka wspinaczkowa trójstronna, przeplotnia, talerz sprężynowy, pajęczyna, huśtawka) oraz elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci, tablica informacyjna). 1.3.Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Monikę Błaszczęć; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną i ogrodniczą oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. 1.4. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 1.5. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym i nie stanowi podstawy wyceny. 1.6. Jeżeli w przedmiarze robót nie zostały ujęte wszystkie niezbędne materiały i nakłady pracy lub zostały ujęte w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie określonym w projekcie budowlanym, jedynie stosując materiały i rozwiązania techniczne przyjęte w przedmiarze robót jeżeli w projekcie nie wskazano żadnych materiałów lub rozwiązań technicznych (informując Zamawiającego o istniejących rozbieżnościach na piśmie co najmniej 3 dni przed planowanym przystąpieniem do prac). 1.6. Gwarancja: Termin gwarancji wynosi 4 lata (na urządzenia wbudowane przez Wykonawcę - termin gwarancji wynosi zgodnie z okresem gwarancji producenta, jednak nie krócej niż 2 lata) i liczy się zarówno dla robót budowlanych jak i dla urządzeń wbudowanych przez Wykonawcę - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 5 wzoru umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 42 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30