Modernizacja i przebudowa na potrzeby przedszkola budynku przy ul. Moczyńskiego 8/10 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 306418 (oferta nr 1892919)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-09-24

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja i przebudowa na potrzeby przedszkola budynku przy ul. Moczyńskiego 8/10 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i przebudowa na potrzeby przedszkola budynku przy ul. Moczyńskiego 8/10 w Toruniu. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: Etap I: - roboty budowlane (m.in. rozbiórki ścian, stropu i konstrukcji dachu; przebudowa pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach; docieplenie ścian; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; osuszenie ścian piwnic), - roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych, niskoprądowych, - wykonanie węzła cieplnego, - wykonanie sieci kanalizacyjnych, - zagospodarowanie terenu (chodniki, dojazdy, miejsca postojowe, plac zabaw, ogrodzenie). Etap II: - zieleń i opaski wokół budynku. Uwaga: Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu pierwszego wyposażenia. 2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez firmę: Pracownia INWESTPROJ - Wojciech Osak.; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do siwz) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy. 3. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego ,zweryfikowany przez Wykonawcę. 4. Jeżeli w przedmiarze robót nie zostały ujęte wszystkie niezbędne materiały i nakłady pracy lub zostały ujęte w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w zakresie określonym w projekcie budowlano wykonawczym, jedynie stosując materiały i rozwiązania techniczne przyjęte w przedmiarze robót jeżeli w projekcie nie wskazano żadnych materiałów lub rozwiązań technicznych (informując Zamawiającego o istniejących rozbieżnościach na piśmie co najmniej 3 dni przed planowanym przystąpieniem do prac).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 266 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 25000 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30