Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją - adaptacja Młynów Toruńskich na Centrum Nowoczesności i Toruński Inkubator Technologiczny przy ul. Łokietka 5 i Dworcowej 8-10 w Toruniu

Order Newsletter: 1 Position: 254057 (oferta nr 1881396)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-09-16

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją - adaptacja Młynów Toruńskich na Centrum Nowoczesności i Toruński Inkubator Technologiczny przy ul. Łokietka 5 i Dworcowej 8-10 w Toruniu

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją adaptacji kompleksu Młynów Toruńskich zlokalizowanych przy ul. Łokietka 5 i Dworcowej 8-10 w Toruniu funkcje: a) Toruńskiego Inkubatora Technologiczny - Etap I b) Centrum Nowoczesności i - Etap II 2. Zakres rzeczowy pełnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje: - roboty w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, - roboty w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - roboty w zakresie instalacji i systemów teletechnicznych, - roboty w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - roboty w zakresie budowy dróg. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi, bhp, przeciwpożarowymi i normami oraz pozwoleniem na budowę, 2) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, w tym w szczególności zapobieganie zastosowania wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie, 3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 4) uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, 5) przygotowanie i uczestniczenie w czynnościach odbioru gotowych elementów obiektu oraz odbioru końcowego, 6) przekazanie gotowego obiektu budowlanego do użytkowania (wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie), 7) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót, 8) potwierdzenie usunięcia przez wykonawcę ewentualnych wad, usterek, niedoróbek, 9) kontrolowanie końcowego rozliczenia budowy, 10) sprawdzanie i weryfikacja kosztorysów ofertowych na roboty dodatkowe, uzupełniające, zamienne wynikłe w trakcie realizacji inwestycji, 11) akceptacja wykonania i fakturowania przez Wykonawcę robót częściowych, w szczególności w zakresie zgodności przyjętych założeń w harmonogramach rzeczowo-finansowych poszczególnych etapów inwestycji, w protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do wystawiania faktur przez realizatora robót, 12) sprawdzenie harmonogramów rzeczowo-finansowych poszczególnych etapów inwestycji dostarczonych przez realizatora robót w szczególności w zakresie zgodności przyjętych założeń z dokumentacją projektową i kosztorysem inwestorskim, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dostarczenia przez Zamawiającego. 13) min. co drugi dzień wizyta na budowie potwierdzona wpisem do dziennika budowy, 14) zgłaszanie Zamawiającemu wszystkich odstępstw i problemów dotyczących dokumentacji projektowej, na podstawie której jest realizowana inwestycja, 15) organizowanie i prowadzenie 1 raz w tygodniu narad koordynacyjnych, 16) pisemne raportowanie 1 raz w miesiącu przebiegu prac i zaawansowania, 17) przygotowanie i prowadzenie przeglądów gwarancyjnych - 1 raz w roku przez okres trwania gwarancji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712470001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30