Wykonie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Przedszkola Miejskiego nr 12 wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Złotej 1a w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 291478 (oferta nr 1879253)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-09-14

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Przedszkola Miejskiego nr 12 wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Złotej 1a w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Wykonie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Przedszkola Miejskiego nr 12 wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Złotej 1a w Toruniu. 2. Elementami zadania są: 1) Zaprojektowanie nowego dwukondygnacyjnego obiektu przedszkola z pomieszczeniami dla pięciu oddziałów o powierzchni ok. 1200 m² na działce 84. W obiekcie należy zlokalizować kotłownię i kuchnię obsługujące nowoprojektowany i istniejący obiekt. Nowoprojektowany budynek należy połączyć z istniejącym za pośrednictwem łącznika; 2) Przebudowa i kompleksowa modernizacja istniejącego obiektu przedszkolnego zlokalizowanego na działce nr 83. Zakres przebudowy obejmuje między innymi adaptację istniejącej kuchni i kotłowni na sale zajęć. 3. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: - Komplet opracowań projektu budowlanego i wykonawczego nowoprojektowanego i istniejącego obiektu, w zakresie robót kubaturowych, instalacyjnych uzbrojenia i zagospodarowania terenu łącznie ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami. 4. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: I. Projekty budowlane (I element zamówienia): - Wielobranżowy projekt zagospodarowania terenu, - Projekt architektury, - Projekt konstrukcji, - Projekt instalacji sanitarnych, - Projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych, - Projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych, - Projekt technologii kuchni, - Projekt technologii kotłowni, - Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - Inne opracowania niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę. II. Projekty wykonawcze i pozostałe opracowania dokumentacji projektowej (II element zamówienia): 1) Projekt zagospodarowania terenu: - branża: architektura, - branża: drogi, ukształtowanie terenu i mała architektura - projekt i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - branża: zieleń - projekt i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z inwentaryzacją dendrologiczną terenu objętego opracowaniem z wycinką drzew i krzewów wraz z naliczeniem odszkodowania za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian, - branża: przyłącza ( sieci ) wodnokanalizacyjne - projekt i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - branża: oświetlenie terenu - projekt i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 2) Projekt architektury wraz z kolorystyką, 3) Projekt konstrukcji z obliczeniami statycznymi, 4) Projekt instalacji sanitarnych ( wod.-kan., c.o., ciepłej wody, kanalizacji deszczowej, gazowej ), 5) Projekt instalacji elektrycznych ( elektrycznych, oświetleniowych, gniazd wtykowych, przeciwporażeniowych, tablice rozdzielcze, odgromowej ) , 6) Projekty instalacji niskoprądowych, 7) Projekt wyposażenia, 8) Projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych, 9) Inne opracowania wynikające z warunków technicznych dostawców mediów, 10) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku, 11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ( wszystkie branże )+ wersja elektroniczna ( format pdf ), 12) Kosztorysy inwestorskie + wersja elektroniczna ( format pdf i ath ), 13) Przedmiary robót + wersja elektroniczna ( format pdf i ath), 14) Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji, w tym: wynikające z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, wynikających z umów przyłączeniowych, wyposażenia, rozbiórek istniejących obiektów, wycinki drzew i innych, 15) Dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf, 16) Inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2) wykonanie mapy stanu prawnego terenu objętego projektowaną inwestycją, z aktualnymi adresami właścicieli i władających nieruchomościami, z naniesieniem na mapie ewidencyjnej gruntów zakresu objętego planem realizacyjnym zagospodarowania terenu, 3) wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, 4) uzyskanie warunków technicznych od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych wniosków do podpisu przez Zamawiającego), 5) przygotowanie dokumentów do wystąpienia o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na usunięcie drzew i krzewów wraz z nasadzeniami zastępczymi, decyzję o pozwoleniu na budowę (przygotowane przez Wykonawcę stosowne wnioski z załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 6) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową. 6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami obowiązującymi w dniu składania wniosku o pozwolenie na budowę, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 5 umowy, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz wzorem umowy. 7. Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności: 1) spełniać wszystkie warunki określone w np. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), z zastrzeżeniem uwzględnienia wszelkich zmian obowiązujących w dniu składania wniosku o pozwolenie na budowę, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 5 umowy, z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego i w oparciu o katalogi, np. Sekocenbud, 2) posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym uzgodnienie Wydziału Geodezji i Kartografii UMT w zakresie zapewniającym bezkolizyjne położenie projektowanej inwestycji, a także uzgodnienie w zakresie monitoringu obiektu z Wydziałem Ochrony Ludności UMT, 3) posiadać komplet wymaganych uzgodnień z właścicielami gruntów - zgody właścicieli działek na wejście wykonawcy robót na ich teren w celu realizacji projektowanej inwestycji (w tym zgoda Miejskiego Zarządu Dróg na okresowe zajęcie pasa drogowego w celu realizacji inwestycji), wymagane zgody właścicieli działek i obiektów sąsiadujących z projektowaną inwestycją, wydane dla Gminy Miasta Toruń, 4) zawierać wszystkie niezbędne opinie, oceny, badania, ekspertyzy, rozwiązania ewentualnych kolizji, odwodnienia wykopów i inne niezbędne do prawidłowej realizacji robót i oddania obiektu do użytkowania.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 742220001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30