Pełnienie nadzoru: inwestorskiego, konserwatorskiego i archeologicznego dla zadań związanych z realizacją projektu pn: Toruń - Hanza nad Wisłą, współfinansowanego w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013 Inwe

Order Newsletter: 1 Position: 248579 (oferta nr 1874740)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-09-10

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Pełnienie nadzoru: inwestorskiego, konserwatorskiego i archeologicznego dla zadań związanych z realizacją projektu pn: Toruń - Hanza nad Wisłą, współfinansowanego w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013 Inwe

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego, nadzoru konserwatorskiego i archeologicznego w zakresie wskazanym w każdej z części tj:. część 1 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań: Modernizacja Ratusza Staromiejskiego (ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń) oraz Modernizacja Domu Eskenów (ul. Łazienna 16, Ciasna 4/6/8), obejmującego nadzór nad robotami dotyczącymi w szczególności: 1. Modernizacji Ratusza Staromiejskiego w Toruniu: a. wykonania prac adaptacyjnych poddasza na cele magazynowe, pracownie i pomieszczenia biurowe dla administracji, b. prac adaptacyjnych II piętra na cele wystawiennicze, c. montażu instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w wybranych pomieszczeniach Ratusza Staromiejskiego, d. termomodernizacji Ratusza Staromiejskiego w zakresie instalacji c.o. e. wykonania sieci teleinformatycznej w Ratuszu Staromiejskim. f. modernizacji systemów ochrony w Ratuszu Staromiejskim. g. wykonania izolacji Dziedzińca Ratusza Staromiejskiego, systemów osuszających i wentylujących w wybranych pomieszczeniach piwnic Ratusza oraz modernizacja systemu zasilania w energie elektryczną wraz z pracami towarzyszącymi, h. wykonania remontu konserwatorskiego klatki schodowej i ciągu komunikacyjnego Wieży Ratuszowej. 2. Naprawy i konserwacji stolarki okiennej w Ratuszu oraz wykonanie jej termoizolacji. 3. Modernizacji Domu Eskenów, w tym: a. modernizacji ciągów komunikacyjnych i sal ekspozycyjnych wraz z przebudową układu pomieszczeń na parterze, b. modernizacji pozostałych pomieszczeń, c. termomodernizacji (remont i uzupełnienie stolarki okiennej, montaż systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, modernizacja instalacji c.o.), d. modernizacji windy, e. modernizacji systemów alarmowych i sieci teleinformatycznej, f. remontu dachu. Szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 1a do siwz. część 2 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego dla zadania: Zamek krzyżacki - konserwacja, rewitalizacja i zagospodarowanie turystyczne, obejmującego nadzór nad robotami dotyczącymi w szczególności: 1. Konserwacji reliktów murów, posadzek zamku głównego, ceglanego lica ścian i sklepień piwnic oraz posadzek na dziedzińcu, zgodnie z dokumentacją projektową, 2. Realizacji prac nad oświetleniem i nagłośnieniem i sprzętem audiowizualnym, zgodnie z dokumentacją projektową w tym między innymi: 3. Montażu monitorujących kamer przemysłowych w części obiektu udostępnionego dla ruchu turystycznego, montaż systemu alarmującego, zgodnie z dokumentacją projektową. 4. Realizacji stałej ekspozycji dotyczącej dziejów zamku krzyżackiego, zgodnie z dokumentacją projektową. 5. Realizacji prac remontowych w piwnicach, Gdanisku, dziedzińcu zamku, zgodnie z dokumentacją projektową, 6. Wykonania dokumentacji powykonawczej (trzy oryginały z barwnymi fotografiami 10 x 15 cm i dwie kopie na nośniku CD). Szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 1b do siwz. cześć 3 - Pełnienie nadzoru archeologicznego dla zadania: Zamek krzyżacki - konserwacja, rewitalizacja i zagospodarowanie turystyczne obejmującego w szczególności: pełnieniem nadzoru archeologicznego i prowadzenie badań archeologicznych w obrębie ruin zamku średniowiecznego pokrzyżackiego wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/88 decyzją z dnia 6 października 1938r. oraz Gdaniska (tzw.Dankser) wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/921 decyzją z dnia 24 października 1929r. zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 03. Nr 162. poz. 1568 ze zm.) w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2004r. (Dz.U.04. Nr 150. poz. 1579) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. Szczegółowy zakres prac określony jest w zał. nr 1c do siwz.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 715200009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information