Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego RDW -Tuchola w 2010roku II

Order Newsletter: 1 Position: 241939 (oferta nr 1867677)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2010-09-06

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego RDW -Tuchola w 2010roku II

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie obejmuje świadczenie usług w zakresie transportu drogowego na drogach: nr 237 od km 7+006 do km 47+405 nr 240 od km 11+243 do km 45+725 nr 241 od km 0+000 do km 56+422. Usługi winny być wykonywane za pomocą sprzętu obsługiwanego przez osoby zapewnione przez Wykonawcę i spełniającego następujące wymagania minimalne : - co najmniej jeden samochód dostawczy; - co najmniej jeden ciągnik kołowy + przyczepa niskopodwoziowa; - co najmniej jeden samochód samowyładowczy o ładowności do 6 Mg ; - co najmniej jeden samochód samowyładowczy o ład. 6-12 Mg; - co najmniej jeden samochód samowyładowczy o ład. 12-28 Mg Usługi transportowe z załadunkiem i wyładunkiem wykonywane będą na polecenie osoby uprawnionej z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi, w szczególności przy następujących czynnościach: - wymianie znaków drogowych pionowych , - remoncie cząstkowym nawierzchni drogowych , - remoncie chodników , - wyrównaniu poboczy , - wycince suchych i chorych drzew , krzewów ,okrzesywaniu drzew , - porządkowaniu pasa drogowego ze śmieci , - likwidacji przełomów , - ustawianiu i wymianie pachołków, - ustawianiu i wymianie barier drogowych , - wykonywaniu innych robót wchodzących w zakres bieżącego utrzymania dróg i mostów. Wykonawca dokonując obliczenia ceny za usługi winien wliczyć w nią wszelkie możliwe koszty jakie mogą powstać po jego stronie w związku z wykonywaniem usługi, w szczególności : - koszt paliwa , - koszt świateł ostrzegawczych , błyskowych i ich zamontowanie na pojeździe , - koszt dodatkowego oznakowania drogowego , odblaskowego, - koszt napraw i utrzymania w gotowości technicznej środka transportowego wraz z wyposażeniem, - koszt wynagrodzenia kierowców, przy przyjęciu założenia, że wykonywanie usług może mieć miejsce w ciągu całej doby w niedzielę , święta i dni wolne od pracy , konieczności wyposażenia w podstawową odzież letnią i zimową, oraz zapewnienie kierowcy warunków sanitarnych i socjalnych wymaganych odpowiednimi przepisami, - koszt przejazdu przez pojazd wykonujący usługę z miejsca garażowania do siedziby RDW w Tucholi przy ul. Przemysłowej 4, dojazd do miejsca wykonywania robót wskazanego przez Zamawiającego, zjazd do siedziby RDW w Tucholi przy ul. Przemysłowej 4 i zjazd do miejsca garażowania Dodatkowe informacje: Środki transportowe wykonujące jakiekolwiek czynności w ramach wykonywanej usługi na drodze powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny , błyskowy barwy żółtej , widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza. Ponadto pojazdy winne być oznakowane w następujący sposób : - z tyłu pojazdu w zaporę drogową z pasami barwy na przemian biały i czerwony o kwadratach min. 150mm x 150 mm , - po prawej stronie nad zaporą drogową znak A- 14 ,,roboty na drodze o boku 900 mm , - po lewej stronie nad zaporą drogową znak C-10 ,,nakaz jazdy z lewej strony znaku o Ø 800 mm . Wysokość samochodu skrzyniowego - wywrotki od podłoża do górnej powierzchni dna skrzyni nie powinna być większa niż 1,30 m. Środki transportowe powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2003 Nr 32, poz. 262 z późn. zmianami)oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach z dnia 18 września 2009 r. (Dz.U. Nr 155, poz. 1232) Kierowcy powinni posiadać własną odzież roboczą, ochronną i kamizelki ostrzegawcze, oraz być wyposażeni w telefony komórkowe 1 telefon w każdym pojeździe - wszelkie koszty związane z instalacją i eksploatacją ponosi wykonawca. Wykonawca podczas wykonywania prac zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp o p.poż , oraz przepisów ruchu drogowego wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym tekst jednolity z dnia 2 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 908 z późn. zmianami)

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 601120006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information