Przedmiotem zamówienia jest promocja miasta Torunia poprzez sport podczas krajowych rozgrywek na najwyższym poziomie sportowym, w którym uczestniczą kluby sportowe lub stowarzyszenia sportowe

Order Newsletter: 1 Position: 270976 (oferta nr 1861443)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-08-31

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przedmiotem zamówienia jest promocja miasta Torunia poprzez sport podczas krajowych rozgrywek na najwyższym poziomie sportowym, w którym uczestniczą kluby sportowe lub stowarzyszenia sportowe

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest promocja miasta Torunia poprzez sport podczas krajowych rozgrywek na najwyższym poziomie sportowym, w którym uczestniczą kluby sportowe lub stowarzyszenia sportowe, w następujących dyscyplinach: 1. koszykówka kobiet 2. piłka nożna 3. hokej na trawie 4. wioślarstwo 5. siatkówka kobiet 6. tenis stołowy 7. koszykówka mężczyzn 8. żużel Zakres zamówienia obejmuje: 1) umieszczenie na biletach wstępu, lub karnetach, zaproszeniach, plakatach, gadżetach: 2) HERBU MIASTA TORUNIA o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 cm, 3) logotypu Kandydata starającego się o uzyskanie tytułu EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY TORUŃ 2016 o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 cm, 4) umieszczenie w wydawanych przez siebie w ramach zadania: publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych oraz na stronie internetowej Wykonawcy: a) HERBU MIASTA TORUNIA o wymiarach co najmniej 2,0 x 2,0 cm z nazwą strony portalu internetowego: www.torun.pl, b) logotypu Kandydata starającego się o uzyskanie tytułu EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY TORUŃ 2016 o wymiarach co najmniej 2,0 x 2,0 cm, c) baneru TORUŃ MIASTEM SPORTU lub baneru TORUŃ PORUSZA, 5) umieszczenie na strojach zawodniczek/ zawodników HERBU MIASTA TORUNIA i eksponowania herbu w sposób widoczny dla publiczności i mediów podczas rozgrywek .............................. oraz w trakcie treningów, 6) umieszczenie w widocznym miejscu na obiektach sportowych użytkowanych przez Wykonawcę w trakcie rozgrywek .................................., co najmniej: a) 10 szt flag miasta Torunia, b) jednego balonu reklamowo-promocyjnego o wysokości 4 m z HERBEM MIASTA TORUNIA i napisem www.torun.pl; c) jednego baneru TORUŃ MIASTEM SPORTU, 7) prezentowanie nazwy miasta Toruń, jego symboli i materiałów promocyjnych podczas zawodów wyjazdowych np. w trakcie wywiadów, konferencji prasowych i telewizyjnych, itp., 8) kreowanie pozytywnego wizerunku Torunia w mediach jako miasta stwarzającego warunki do rozwoju i upowszechniania sportu i rekreacji w trakcie wywiadów, konferencji prasowych i telewizyjnych, itp., 9) zagwarantowanie udziału zawodniczek/zawodników Wykonawcy we wszystkich akcjach promocyjnych, charytatywnych organizowanych przez Miasto (pod warunkiem nie kolidowania z terminarzem rozgrywek), 10) informowanie o współpracy z Gminą we wszystkich materiałach dostarczanych mediom, w udzielanych wywiadach przez zawodniczki/zawodników Wykonawcy oraz na wszystkich nośnikach elektronicznych dotyczących działalności Wykonawcy, 11) wyrażenie zgody na wykorzystanie w działalności promocyjnej i materiałach reklamowych Gminy faktu sponsorowania Wykonawcy, 12) wykazywanie się własną inwencją w zakresie promocji Miasta poprzez sport, 13) pisemne uzgodnienie z przedstawicielem Zamawiającego wszystkich wyżej wymienionych działań promocyjnych, w tym projekty, formy prezentacji oraz lokalizację, 14) trwałe udokumentowanie wszystkich działań promocyjnych określonych umową, a podejmowanych przez Wykonawcę, w szczególności za pomocą: - zdjęć z rozgrywek ................................................. dokumentujących umieszczenie materiałów promocyjnych (banery, itd.), - biletów, karnetów, itp. zawierających herb, logo ESK, portal internetowy Miasta - wycinków prasowych, płyt CD, filmów, itp.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 793422005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information