Remont i adaptacja budynku Koszar Bramy Chełmińskiej ( Fort B-66 ) na cele kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 23/25 w Toruniu-dokumentacja projektowa.

Order Newsletter: 1 Position: 260998 (oferta nr 1852196)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-08-23

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont i adaptacja budynku Koszar Bramy Chełmińskiej ( Fort B-66 ) na cele kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 23/25 w Toruniu-dokumentacja projektowa.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Remont i adaptacja budynku Koszar Bramy Chełmińskiej ( Fort B-66 ) na cele kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 23/25 w Toruniu. 1.2.Zakres dokumentacji projektowej obejmuje szczegółowy program konserwatorski z detalami architektonicznymi, wszystkie elementy projektu budowlanego i wykonawczego realizowanego obiektu, zarówno roboty kubaturowe jak i uzbrojenie i zagospodarowanie terenu łącznie ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami. Podstawę opracowania przedmiotu zamówienia stanowią: 1) Wstępna koncepcja funkcjonalno-użytkowa obiektu i jego pomieszczeń (oprac. własne Zamawiającego) - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Szczegółowy zakres prac do programu prac konserwatorskich (oprac. własne Zamawiającego) - załącznik nr 2 do SIWZ. 1.3.Podstawowe założenia do realizacji przedmiotu zamówienia: - Opracowanie obejmuje teren w centralnej części Torunia, na obrzeżu Starówki. Fort jest budowlą neogotycką pochodzącą z końca XIX wieku, powstałą w ramach budowy fortyfikacji Twierdzy Toruń. Fort został zbudowany jako budowla murowana z jedną elewacją widoczną - od strony południowo - wschodniej, obsypaną ziemią z pozostałych stron. - Obiekt istniejący jest typową budowlą obronną, jednokondygnacyjną o powierzchni 1274,8 m² i kubaturze 5793,2 m³. W forcie znajdują się 52 pomieszczenia. - Przed przystąpieniem do prac remontowych obiekt należy osuszyć, odgrzybić i zabezpieczyć przeciwwilgociowo. - Adaptowane pomieszczenia obiektu przewidziane są dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność w dziedzinie kultury. - Obiekt nie posiada decyzji środowiskowej oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiany sposobu użytkowania, które są na etapie uzyskiwania. Wnioski o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostały złożone przez Zamawiającego w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia. - Fort jest obiektem zabytkowym i wymaga uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków, a w zakresie prac ziemnych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. - Zagospodarowanie terenu będzie obejmować teren pomiędzy ul. Wały Gen. Sikorskiego, Dąbrowskiego i Uniwersytecką zgodnie z opracowaną koncepcją zagospodarowania terenu. - Wstępnie Wykonawca przedstawi szczegółową koncepcję rozwiązań architektoniczno-funkcjonalnych obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu. - Fort jest wyposażony w instalacje wewnętrzne wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz energii elektrycznej, które będą wymienione lub gruntownie przebudowane. 1.4.Materiałem wyjściowym do realizacji przedmiotu zamówienia są: 3) Inwentaryzacja budowlana (oprac. wyk. przez firmę X-BUD z września 2008 r.), 4) Koncepcja zagospodarowania terenu (oprac. wyk. Miejską Pracownię Urbanistyczną z września-października 2007 r.), 5) Ekspertyza mykologiczno-budowlana (oprac. wyk. przez firmę MYKOMA z września 2008 r.), 6) Wytyczne konserwatorskie i program prac konserwatorskich (oprac. wyk. przez Emanuela Okonia z 2007 r.). 1.5.Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) Szczegółowy program konserwatorski z detalami architektonicznymi uzgodniony z Miejskim Konserwatorem Zabytków, 2) Projekty budowlane ze wszystkimi elementami projektu wykonawczego: a) Projekt zagospodarowania terenu: - branża: architektura, - branża: drogi, ukształtowanie terenu i mała architektura - projekt i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - branża: zieleń - projekt i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z inwentaryzacją dendrologiczną terenu objętego opracowaniem z wycinką drzew i krzewów wraz z naliczeniem odszkodowania za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian, - branża: przyłącza ( sieci ) wodnokanalizacyjne - projekt i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - branża: oświetlenie terenu - projekt i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - branża: iluminacja z próbami oświetlenia - projekt i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, b) Projekt architektury wraz z kolorystyką, c) Projekt aranżacji wnętrz, d) Projekt instalacji sanitarnych (wod.-kan., c.o., ciepłej wody, kanalizacji deszczowej, wentylacji, węzeł cieplny ), e) Projekt instalacji elektrycznych (elektrycznych, oświetleniowych, gniazd wtykowych, przeciwporażeniowych, tablice rozdzielcze, odgromowej ), f) Projekty instalacji niskoprądowych (alarmowej, TV, sieci komputerowej, monitoringu ), g) Projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych, h) Inne opracowania wynikające z warunków technicznych dostawców mediów, 3) Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku, 5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ( wszystkie branże )+ wersja elektroniczna ( format pdf ), 6) Kosztorysy inwestorskie + wersja elektroniczna ( format pdf i ath ), 7) Przedmiary robót + wersja elektroniczna ( format pdf i ath), 8) Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji, w tym: wynikające z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, wynikających z umów przyłączeniowych, wyposażenia, rozbiórek istniejących obiektów, wycinki drzew i innych, 9) Dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf, 10) Inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 1.6.Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2) wykonanie mapy stanu prawnego terenu objętego projektowaną inwestycją, z aktualnymi adresami właścicieli i władających nieruchomościami, z naniesieniem na mapie ewidencyjnej gruntów zakresu objętego planem realizacyjnym zagospodarowania terenu, 3) wykonanie odkrywek i w razie konieczności dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, 4) uzyskanie warunków technicznych od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych wniosków do podpisu przez Zamawiającego), 5) przygotowanie dokumentów do wystąpienia o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na usunięcie drzew i krzewów wraz z nasadzeniami zastępczymi, decyzję pozwoleniu na budowę (przygotowane przez Wykonawcę stosowne wnioski z załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 6) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową. 1.7.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami obowiązującymi w dniu składania wniosku o pozwolenie na budowę, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 5 wzoru umowy, na podstawie oględzin terenu inwestycji, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz umową. 1.8.Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności: 1) spełniać wszystkie warunki określone w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389), ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. Nr 150, poz. 1579), z zastrzeżeniem uwzględnienia wszelkich zmian obowiązujących w dniu składania wniosku o pozwolenie na budowę, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 5 umowy, z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud, 2) posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym uzgodnienie w tym uzgodnienie Wydziału Geodezji i Kartografii UMT w zakresie zapewniającym bezkolizyjne położenie projektowanej inwestycji, uzgodnienie Miejskiego Konserwatora Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także uzgodnienie w zakresie monitoringu obiektu z Wydziałem Ochrony Ludności UMT, 3) posiadać komplet wymaganych uzgodnień z właścicielami gruntów - zgody właścicieli działek na wejście wykonawcy robót na ich teren w celu realizacji projektowanej inwestycji (w tym zgoda Miejskiego Zarządu Dróg na okresowe zajęcie pasa drogowego w celu realizacji inwestycji), wymagane zgody właścicieli działek i obiektów sąsiadujących z projektowaną inwestycją, wydane dla Gminy Miasta Toruń, 4) zawierać wszystkie niezbędne opinie, oceny, badania, ekspertyzy, rozwiązania ewentualnych kolizji, odwodnienia wykopów i inne niezbędne do prawidłowej realizacji robót i oddania obiektu do użytkowania.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 742220001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information