Kompleksowe prace konserwatorsko-remontowe ceglanych murów obronnych, elewacji, bram i baszt miejskich w ramach projektu Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO..

Order Newsletter: 1 Position: 217467 (oferta nr 1839853)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-08-12

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Kompleksowe prace konserwatorsko-remontowe ceglanych murów obronnych, elewacji, bram i baszt miejskich w ramach projektu Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO..

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są kompleksowe prace konserwatorsko - remontowe ceglanych murów obronnych, elewacji, bram i baszt miejskich w ramach projektu Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO obejmujące: 1.1. Roboty budowlano-konserwatorskie: 1.1.1. odcinek A: przy Krzywej Wieży - 247,36 m2 1.1.2. odcinek D: Brama Klasztorna - Baszta Gołębnik - 382,03 m2 1.1.3. odcinek E: Baszta Gołębnik - Brama Żeglarska - 904,96 m2 1.1.4. odcinek F: Brama Żeglarska (elewacje) - 240,65 m2 1.1.5. odcinek G: Brama Żeglarska - Brama Łazienna - 1.241,55 m2 1.1.6. odcinek H: Brama Łazienna - Brama Mostowa - 834,45 m2 1.1.7. odcinek K: Brama Mostowa - Wola Zamkowa - 1.141,68 m2 1.2. Program prac konserwatorskich obejmuje: a) Wstępne wzmocnienie osypujących się cegieł i oryginalnych zapraw hydrofilnym preparatem krzemoorganicznym; b) Usunięcie mchów, porostów i traw z górnych partii muru i jego lica; c) Dezynfekcja muru oraz powierzchni skarp parametrem o silnym działaniu biobójczym; d) Usunięcie nieestetycznie wykonanych uzupełnień w spoinach; e) Zdjęcie (ew. wymiana) zawilgoconych, zdegradowanych tynków; f) Usunięcie napisów graffiti; g) Przegląd i ocena stanu oraz naprawa korony murów; h) Oczyszczenie powierzchni cegieł i oryginalnych zapraw z nawarstwień (wskazana jest metoda mechaniczna z użyciem jak najmniejszych ilości wody oraz metoda chemiczna w miejscach trudnych do usunięcia); i) Założenie okładów odsalających w miejsca silnie zasolone. Zastosowanie okładów bardzo porowatych o dobrej przyczepności i dużej skuteczności odsalania; j) Kotwienie miejsc spękanych i głębokich szczelin wskazujących na ruchy konstrukcyjne ścian, stabilizacja pęknięć i rozwarstwień muru; k) Podklejenie rozwarstwień i wypełnienie drobnych szczelin przy pomocy zapraw o odpowiednich właściwościach sklejających i wypełniających takie szczeliny; l) Wymiana mocno zasolonych i zdezintegrowanych cegieł na nowe o dostosowanym formacie; m) Założenie izolacji u podstawy murów (zaprawa powinna skutecznie zabezpieczać je przed działaniem wody opadowej); n) Uzupełnienie brakujących cegieł nowymi o wymiarach odpowiadających cegle zabytkowej. Parametry fizyko-mechaniczne powinny być zbliżone lub niższe od parametrów oryginalnej cegły użytej do wymurowania budowli. W przypadku przemurowań późniejszą cegłą uznaną za historyczną wprowadzenie cegieł dostosowanych wymiarami do tych cegieł z zachowaniem zasady użycia cegły o zbliżonych lub niższych parametrach fizyko-mechanicznych; o) Założenie nowych zapraw w miejscach brakujących i zastąpienie cementowych spoin przy pomocy masy mineralnej o parametrach fizyko-mechanicznych zbliżonych lub niższych od zaprawy gotyckiej; p) Uzupełnienie ubytków w cegłach zaprawami mineralnymi o parametrach zbliżonych do cech fizyko-mechanicznych cegły gotyckiej (nasiąkliwość i wytrzymałość mechaniczna nie powinna być wyższa od parametrów oryginalnej cegły) dostosowanymi do zróżnicowanej barwy cegieł; q) Uzupełnienie ubytków lub wymiana zapraw w kamiennych częściach murów; r) Ewentualne uzupełnienie brakujących tynków; s) Wzmocnienie i hydrofobizacja muru (jedynie w tych obszarach, gdzie zlikwidowane zostanie zawilgocenie muru); t) Scalenie kolorystyczne uzupełnień z oryginalnymi cegłami i zaprawami oraz partiami współczesnych przemurowań u) Uporządkowanie terenu; v) Wykonanie dla każdego odcinka muru dwóch egz. dokumentacji powykonawczej z realizacji prac, w formie papierowej z barwnymi, podpisanymi fotografiami 13x18 cm, i oznaczeniem na rzucie poziomym muru miejsca i kierunku wykonania zdjęcia. Dokumentacja oprawiona w sztywną oprawę introligatorską, obejmująca część opisową przebiegu prac, zalecenia dla użytkownika oraz część fotograficzną złożoną ze zdjęć obiektu przed, w trakcie i po robotach i pracach konserwatorskich oraz dwie kopie na nośniku elektronicznym CD/DVD)..

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 454530007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information