Wykonania dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów oświatowych oraz żłobka na terenie miasta Torunia, tj: 1) Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Bażyńskich 30/36, 2) Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11, 3) Przedszkola

Order Newsletter: 1 Position: 215951 (oferta nr 1837442)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-08-10

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonania dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów oświatowych oraz żłobka na terenie miasta Torunia, tj: 1) Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Bażyńskich 30/36, 2) Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11, 3) Przedszkola

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów oświatowych oraz żłobka na terenie miasta Torunia, tj: Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Bażyńskich 30/36, Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11, Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ul. Stawisińskiego 7, Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich przy ul. Osikowej15, Żłobka Miejskiego nr 3 przy ul. Konstytucji 3 Maja. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje (dla każdego obiektu odrębnie): 1) Zespół Szkół nr 7 przy ul. Bażyńskich 30/36 : docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą (włącznie ze ścianami piwnic, w pomieszczeniach bez piwnic docieplenie 1 m poniżej poziomu terenu) wraz z rozbiórką świetlików i wymianą na systemowe zaopatrzone w odprowadzenie wód opadowych, odtworzenie istniejących gzymsów, wymianę lub naprawę orynnowania, parapetów i obróbek blacharskich, rozebranie cokołu budynku, docieplenie stropodachów wentylowanych (ze sprawdzeniem stanu pokrycia papą), docieplenie stropodachów niewentylowanych, sprawdzenie grubości docieplenia i stanu pokrycia papą (dotyczy łącznika i małej sali gimnastycznej), wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej (część jest wymieniona) i pozostałe do wymiany okna, wymianę lub naprawę instalacji odgromowej, wymianę krat na rolety antywłamaniowe, modernizację wejść do budynku (remont dachu nad wejściem, montaż lekkich daszków nad pozostałymi wejściami , schody, balustrady, remont lub rozbiórka i odtworzenie podjazdu dla niepełnosprawnych), wykonanie nowej opaski wokół budynków wraz z odtworzeniem nawierzchni w sąsiedztwie obiektów, wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i modernizacja węzła cieplnego, modernizację (wymiana) wentylacji mechanicznej w kuchni, instalację lub przełożenie monitoringu, oświetlenia na ścianach , instalację elektryczną podgrzewu rynien, ustalenie nowej wartości mocy zamówionej dla dostawcy ciepła, konieczność uzgodnienia modernizacji węzła cieplnego z CERGIĄ. 2) Szkoła Podstawowa nr 32 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11: docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą (włącznie ze ścianami piwnic, w pomieszczeniach bez piwnic docieplenie 1 m poniżej poziomu terenu) wraz z rozbiórką świetlików i wymianą na systemowe zaopatrzone w odprowadzenie wód opadowych oraz usunięciem pasów międzyokiennych (sklejka z wypełnieniem) i płyt trapezowych z blachy, obróbki blacharskie i rynny do wymiany lub modernizacji, docieplenie stropodachów wentylowanych granulatem (ze sprawdzeniem pokrycia dachowego), niewentylowanych ( sala, basen) od zewnątrz wraz z nowym pokryciem, wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej, pozostałej do wymiany okiennej wraz ze zmniejszeniem powierzchni okien w klatkach schodowych, wymianę fasady okiennej w sali gimnastycznej i basenie na aluminiową wraz ze zmniejszeniem jej powierzchni, wymianę lub naprawę instalacji odgromowej, wymianę krat na rolety antywłamaniowe, w piwnicach kraty do odnowienia, modernizację wejść do budynku (daszki , schody, balustrady), wykonanie nowej opaski wokół budynków wraz z odtworzeniem nawierzchni w sąsiedztwie obiektów, wymianę instalacji c.o. wraz z modernizacją węzłów cieplnych, wymianę wentylacji mechanicznej kuchni wraz z automatyką AKŻ i basenu oraz wywietrzaków w sali gimnastycznej, wymianę lub przełożenie oświetlenia i monitoringu na budynkach szkoły, instalację elektryczną podgrzewu rynien, ustalenie nowej wartości mocy zamówionej dla dostawcy ciepła, konieczność uzgodnienia modernizacji lub regulacji węzła cieplnego z CERGIĄ. 3) Przedszkole Miejskie nr 2 przy ul. Stawisińskiego 7: docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą (włącznie ze ścianami piwnic, w pomieszczeniach bez piwnic docieplenie 1 m poniżej poziomu terenu) wraz z rozbiórką świetlików i wymianą na systemowe zaopatrzone w odprowadzenie wód opadowych, blachy trapezowe do demontażu, docieplenie stropodachów wentylowanych granulatem (wraz z dostosowaniem lub wymianą kratek wentylacyjnych), sprawdzenie i ewentualną wymianę lub naprawę pokrycia, częściową wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej, wymianę lub naprawę instalacji odgromowej, wymianę krat na rolety antywłamaniowe, obróbek blacharskich, parapetów, modernizację wejść do budynku (daszki, schody, balustrady, taras z gazonami - nawierzchnię tarasu zachować jako podłoże), wykonanie nowej opaski wokół budynków wraz z odtworzeniem nawierzchni w sąsiedztwie obiektów, regulację systemu grzewczego i węzła cieplnego, instalację lub przełożenie monitoringu, oświetlenia na ścianach, ustalenie nowej wartości mocy zamówionej dla dostawcy ciepła, konieczność uzgodnienia modernizacji węzła cieplnego z CERGIĄ. 4) Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich przy ul. Osikowej 15: docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą (włącznie ze ścianami piwnic, w pomieszczeniach bez piwnic docieplenie 1 m poniżej poziomu terenu) wraz z rozbiórką świetlików i wymianą na systemowe zaopatrzone w odprowadzenie wód opadowych, obróbki blacharskie i rynny do wymiany lub modernizacji, docieplenie stropodachów wentylowanych granulatem (ze sprawdzeniem pokrycia dachowego), niewentylowanych (sala) od zewnątrz wraz z nowym pokryciem, wymianę pozostałej do wymiany zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej wraz z demontażem luxwerów i wstawieniem nowych okien w łączniku, wymianę lub naprawę instalacji odgromowej, wymianę krat na rolety antywłamaniowe, modernizację wejść do budynku (daszki , schody, balustrady), wykonanie nowej opaski wokół budynków wraz z odtworzeniem nawierzchni w sąsiedztwie obiektów, regulację instalacji c.o. i węzłów cieplnych, wymianę wywietrzaków dachowych sali gimnastycznej, wykonanie lub przełożenie oświetlenia i monitoringu na budynkach szkoły, instalację elektryczną podgrzewu rynien, ustalenie nowej wartości mocy zamówionej dla dostawcy ciepła, konieczność uzgodnienia regulacji węzła cieplnego z CERGIĄ. 5) Żłobek Miejski nr 3 przy ul. Konstytucji 3 Maja: docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą (włącznie ze ścianami piwnic, w pomieszczeniach bez piwnic docieplenie 1 m poniżej poziomu terenu) wraz z rozbiórką świetlików i wymianą na systemowe zaopatrzone w odprowadzenie wód opadowych oraz usunięciem płyt trapezowych z blachy, obróbki blacharskie, parapety i rynny do wymiany lub modernizacji, docieplenie stropodachów wentylowanych granulatem (ze sprawdzeniem pokrycia dachowego), naprawę kominów, wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej, pozostałej do wymiany okiennej, wymianę lub naprawę instalacji odgromowej, modernizację wejść do budynku i piwnic (daszki , schody, balustrady), wykonanie nowej opaski wokół budynków wraz z odtworzeniem nawierzchni w sąsiedztwie obiektów, modernizację tarasu, częściową wymianę instalacji c.o. wraz z modernizacją węzła cieplnego, wymianę wentylacji mechanicznej kuchni, wymianę lub wykonanie oświetlenia i monitoringu na budynkach szkoły, instalację elektryczną podgrzewu rynien, ustalenie nowej wartości mocy zamówionej dla dostawcy ciepła, konieczność uzgodnienia modernizacji lub regulacji węzła cieplnego z CERGIĄ. Dodatkowe założenia do realizacji przedmiotu zamówienia: opracowania muszą zawierać obliczenia cieplne przegród obiektu oraz projektowaną charakterystykę energetyczną obiektu,do wszystkich robót należy stosować materiały o dobrym standardzie, wszystkie materiały przyjęte przez projektanta powinny mieć określone parametry, dotyczy to zarówno stolarki okiennej, papy zgrzewalnej jak i wszystkich materiałów stanowiących elementy warstw docieplających. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) wielobranżowe projekty budowlane ze wszystkimi elementami projektu wykonawczego, w tym: projekt termomodernizacji, projekt regulacji lub wymiany instalacji c.o. i węzła cieplnego, projekt modernizacji wentylacji mechanicznej, 2) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże)+ wersja elektroniczna (format pdf), 4) kosztorysy inwestorskie + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 5) przedmiary robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 6) zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji, w tym: wynikające z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, wynikających z umów przyłączeniowych, wyposażenia i innych, 7) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf, 8) inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. poglądowej w skali 1:500, 2) wykonanie mapy stanu prawnego terenu objętego projektowaną inwestycją, z aktualnymi adresami właścicieli i władających nieruchomościami, 3) w razie potrzeby uzyskanie warunków technicznych od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych wniosków do podpisu przez Zamawiającego), 4) przygotowanie dokumentów do wystąpienia o wymagane decyzje administracyjne (przygotowane przez Wykonawcę stosowne wnioski z załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 5) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową. a. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, na podstawie oględzin terenu inwestycji, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz wzorem umowy. b. Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności: 1) spełniać wszystkie warunki określone w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389), ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud, 2) posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, a także uzgodnienie w zakresie monitoringu obiektu z Wydziałem Ochrony Ludności UMT, 3) zawierać wszystkie niezbędne opinie, oceny, badania, ekspertyzy, rozwiązania ewentualnych kolizji i inne niezbędne do prawidłowej realizacji robót i oddania obiektu do użytkowania. Materiałem wyjściowym do realizacji przedmiotu zamówienia jest dokumentacja umieszczona w załącznikach do SIWZ. Dla realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien wykonać inwentaryzację budowlaną do celów projektowych. Zakres opracowań określony przez Zamawiającego na podstawie wizji lokalnej i informacji Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 742220001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30