Dokumentacje projektowe: - Element A: budowy parkingów, rozbudowy i remontu dróg wewnętrznych oraz zagospodarowania terenu w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu, - Element B : remontu i rozb

Order Newsletter: 1 Position: 237738 (oferta nr 1831397)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-08-04

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dokumentacje projektowe: - Element A: budowy parkingów, rozbudowy i remontu dróg wewnętrznych oraz zagospodarowania terenu w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu, - Element B : remontu i rozb

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych na: - Część A: budowę parkingów, rozbudowę i remont dróg wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu, - Część B : remont i rozbudowę ogrodzenia, budowę i remont alei utwardzonych, remont placu ceremonialnego i budynku administracyjno-mieszkalnego na terenie Centralnego Cmentarza Komunalnego przy ul. Grudziądzkiej 190-194 w Toruniu. 1.2. Część A- Budowa parkingów, rozbudowa i remont dróg wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: - budowę miejsc parkingowych w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym, w tym jednego w nowym miejscu z osobnym dojazdem od ul. Św. Józefa, - remont i niezbędną rozbudowę dojazdów do projektowanych parkingów wraz z niezbędną komunikacją pieszą, - budowę nowego dojścia do budynku gospodarczego i kompleksu sportowego ORLIK, - odprowadzenie wód opadowych z terenu objętego opracowaniem do kanalizacji miejskiej, - istniejącą bieżnię sportową należy pozostawić bez zmian, - pomiędzy bieżnią a kompleksem ORLIK należy zaprojektować skocznię do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej, - pozostały teren przewiduje się pozostawić jako tereny zielone (trawniki) . 1.3.Część -B- Remont i rozbudowa ogrodzenia, budowa i remont alei utwardzonych, remont placu ceremonialnego i budynku administracyjno-mieszkalnego na terenie Centralnego Cmentarza Komunalnego przy ul. Grudziądzkiej 190-194 w Toruniu Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: - remont placu przycmentarnego przed i za wejściem na cmentarz z instalacją szlabanu przed wejściem (wjazdem) na plac, - budowę ogrodzenia zewnętrznego od strony ul. Celnej dł. 1102 m i remont pozostałego ogrodzenia, - aktualizację projektu dróg wewnętrznych od strony północno-wschodniej długości 650 m i szerokości 4,5 m, - remont i naprawę pozostałych dróg wewnętrznych, - zagłębienie (przebudowę) przyłącza wodociągowego od domu pogrzebowego do budynku administracyjno-mieszkalnego łącznie z inwentaryzacją istniejącego przyłącza, - termomodernizację budynku administracyjno-mieszkalnego, w tym: ocieplenie ścian i stropodachu, pokrycie dachu papą, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymianę okna do kotłowni, wymianę obróbek blacharskich, remont schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem zadaszenia, likwidację komina i naczynia wzbiorczego na dachu, częściową wymianę centralnego ogrzewania wraz z regulacją oraz modernizacją węzła cieplnego ( wymagane uzgodnienia z dostawcą ciepła ). 1.4.Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (odrębnie dla poszczególnego elementu): A. Budowa parkingów, rozbudowa i remont dróg wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu 1) Projekty budowlane z wszystkimi elementami projektu wykonawczego, 2) Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (wszystkie branże)+ wersja elektroniczna (format pdf), 4) Kosztorysy inwestorskie + wersja elektroniczna w formatach pdf i ath , 5) Przedmiary robót + wersja elektroniczna w formatach pdf i ath, 6) Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji w tym: wynikające z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, wynikających z umów przyłączeniowych, 7) Dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf, 8) Inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia). B. Remont i rozbudowa ogrodzenia, budowa i remont alei utwardzonych, remont placu ceremonialnego i budynku administracyjno-mieszkalnego na terenie Centralnego Cmentarza Komunalnego przy ul. Grudziądzkiej 190-194 w Toruniu 1) Projekty budowlane z wszystkimi elementami projektu wykonawczego, 2) Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (wszystkie branże)+ wersja elektroniczna (format pdf), 4) Kosztorysy inwestorskie + wersja elektroniczna w formatach pdf i ath , 5) Przedmiary robót + wersja elektroniczna w formatach pdf i ath, 6) Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji w tym: wynikające z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, 7) Dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf, 8) Inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia). 1.5. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2) wykonanie mapy stanu prawnego terenu objętego projektowaną inwestycją, z aktualnymi adresami właścicieli i władających nieruchomościami, z naniesieniem na mapie ewidencyjnej gruntów zakresu objętego planem realizacyjnym zagospodarowania terenu, 3) wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (w miarę potrzeby), 4) uzyskanie warunków technicznych od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych wniosków do podpisu przez Zamawiającego), 5) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzję o pozwoleniu na usunięcie drzew i krzewów wraz z nasadzeniami zastępczymi, decyzję o pozwoleniu na budowę (przygotowane przez Wykonawcę stosowne wnioski z załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 6) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową. 1.6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami obowiązującymi w dniu składania wniosku o pozwolenie na budowę, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 5 wzoru umowy, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz wzorem umowy. 1.7. Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności: 1) spełniać wszystkie warunki określone w np. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), z zastrzeżeniem uwzględnienia wszelkich zmian obowiązujących w dniu składania wniosku o pozwolenie na budowę, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 5 umowy, z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud, 2) posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym uzgodnienie Wydziału Geodezji i Kartografii UMT w zakresie zapewniającym bezkolizyjne położenie projektowanej inwestycji, uzgodnienie z użytkownikami, a także uzgodnienie w zakresie monitoringu obiektu z Wydziałem Ochrony Ludności UMT, 3) posiadać komplet wymaganych uzgodnień z właścicielami gruntów - zgody właścicieli działek na wejście wykonawcy robót na ich teren w celu realizacji projektowanej inwestycji (w tym zgoda Miejskiego Zarządu Dróg na okresowe zajęcie pasa drogowego w celu realizacji inwestycji), wymagane zgody właścicieli działek i obiektów sąsiadujących z projektowaną inwestycją, wydane dla Gminy Miasta Toruń, 4) zawierać wszystkie niezbędne opinie, oceny, badania, ekspertyzy, rozwiązania ewentualnych kolizji, odwodnienia wykopów i inne niezbędne do prawidłowej realizacji robót i oddania obiektu do użytkowania.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 742220001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30