Kompleksowy remont budynku Przedszkola Miejskiego nr 4, ul. Bydgoska 34 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Order Newsletter: 1 Position: 232816 (oferta nr 1826788)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-07-31

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Kompleksowy remont budynku Przedszkola Miejskiego nr 4, ul. Bydgoska 34 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn: Kompleksowy remont budynku Przedszkola Miejskiego nr 4, ul. Bydgoska 34 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania w dwóch etapach, na które składają się w szczególności następujące zakresy prac: 1) Etap I : - wymiana przyłączy wod.-kan., - osuszenie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian piwnic, - rozbiórka i odtworzenie doświetli okiennych piwnic, - wymiana elementów konstrukcyjnych ścian zewnętrznych, - zadaszenie nad wejściem do piwnicy, - częściowa wymiana ogrodzenia, 2) Etap II : - kompleksowy remont istniejącego budynku w tym : - wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru z włączeniem do monitoringu Państwowej Straży Pożarnej, - odnowienie ścian i stropów pomieszczeń, - wymiana instalacji elektrycznej, - odnowienie klatki schodowej, - odnowienie ścian i stropów piwnic, - odnowienie posadzki w salach zajęć, - malowanie pomieszczeń przedszkola, - naprawa i odnowienie stolarki okiennej i drzwiowej, - roboty wynikające z ekspertyzy p.poż. i postanowienia KWSP. 2. Ponadto przedmiotem realizacji jest m.in.: 1) projekt organizacji placu budowy oraz sporządzenie planu BIOZ, 2) instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla zrealizowanego obiektu, oznakowanie p.poż. i wyposażenie w gaśnice pożarowe, 3) wykonanie monitoringu systemu sygnalizacji p. poż. do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Toruniu, 4) ustanowienie kierownika budowy i kierowników robót branżowych, 5) przygotowanie i organizacja placu budowy w tym wykonanie szczelnego ogrodzenia placu budowy z elementów nieprzezroczystych, 6) wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z podlicznikami. 3 Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez firmę: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe INWESTPROJ - Wojciech Osak; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do siwz) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. 4. Przedmiar robót należy potraktować jako materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego, zweryfikowany przez Wykonawcę. 5. Jeżeli w przedmiarze robót nie zostały ujęte wszystkie niezbędne materiały i nakłady pracy lub zostały ujęte w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie określonym w projekcie budowlano-wykonawczym, jedynie stosując materiały i rozwiązania techniczne przyjęte w przedmiarze robót (informując Zamawiającego o istniejących rozbieżnościach na piśmie co najmniej 3 dni przed planowanym przystąpieniem do prac). 6. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany przez Wykonawcę z materiałów, urządzeń i przy pomoc sprzętu, który dostarczy Wykonawca. Wszystkie podstawowe materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty, świadectwa jakości, atesty itp. które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej..

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information