Remont w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8

Order Newsletter: 1 Position: 191815 (oferta nr 1810440)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-07-19

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 w Toruniu. 1.1.Zakres prac objętych przedmiotem umowy obejmuje w szczególności: - remont korytarza I piętra, - remont klatki schodowej, - remont pomieszczeń nr 38, 39, 40, 40 A na II piętrze, - remont pomieszczeń nr 49,50, 50A, 51, 52, 53 1.2.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. 1.3.Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 1.4.Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym i nie stanowi podstawy wyceny. 1.5.Jeżeli w przedmiarze robót nie zostały ujęte wszystkie niezbędne materiały i nakłady pracy lub zostały ujęte w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną jedynie stosując materiały i rozwiązania techniczne przyjęte w przedmiarze robót- załącznik nr 1 do SIWZ(informując Zamawiającego o istniejących rozbieżnościach na piśmie co najmniej 3 dni przed planowanym przystąpieniem do prac). 1.6. Gwarancja Termin gwarancji wynosi 4 lata i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information