Przebudowa nawierzchni drogi wiejskiej w miejscowości Rynarcice na odcinku ok. 580 mb.

Order Newsletter: 1 Position: 170180 (oferta nr 1770841)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2010-06-16

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa nawierzchni drogi wiejskiej w miejscowości Rynarcice na odcinku ok. 580 mb.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy nawierzchni odcinka drogi wiejskiej w miejscowości Rynarcice, gm. Korfantów na odcinku ok. 580 mb, polegającej między innymi na: - wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, sortowanym, zagęszczanym mechanicznie grubości 15 cm na powierzchni 2900 m2; - wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - beton asfaltowy na powierzchni ok. 2774,650 m², - przebudowa chodnika z płyt betonowych na kostkę betonową gr. 6 cm na powierzchni ok. 300 m², - studzienki ściekowe uliczne betonowe Ø 500 mm, 6 szt. - odwodnienie jezdni realizowane poprzez spływ powierzchniowy wód opadowych do projektowanych studzienek ściekowych z przykanalikami włączonych do istniejącej kanalizacji burzowej oraz bezpośrednio do rowów otwartych. Roboty będą realizowane na czynnym obiekcie, w związku z tym w czasie realizacji robót, Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód, będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji technicznej. Zakres prac ujęto w załączonym przedmiarze robót. Powyższe roboty budowlane należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, specyfikacją techniczną, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując wyroby budowlane, posiadające stosowne aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty itp. dopuszczające do stosowania w budownictwie. Zakres prac ujęto w załączonej dokumentacji projektowej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452332221

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information