Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont ze wzmocnieniem do klasy B obciążeń mostu przez Wielki Kanał Brdy w ciągu drogi woj. Nr 237Czersk - Mąkowarsko w km 9+502 w m. Legbąd oraz na wykonanie drogi objazdowej na czas remontu

Order Newsletter: 1 Position: 147257 (oferta nr 1761330)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2010-06-09

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont ze wzmocnieniem do klasy B obciążeń mostu przez Wielki Kanał Brdy w ciągu drogi woj. Nr 237Czersk - Mąkowarsko w km 9+502 w m. Legbąd oraz na wykonanie drogi objazdowej na czas remontu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Most usytuowany jest w ciągu drogi wojewódzkiej, wybudowany w roku 1923. Ustrój niosący stanowi łuk betonowy wzmocniony pancerzem żelbetowym. Przyczółki betonowe, masywne stanowią oparcie dla łuku i są połączone bezpośrednio z łukiem . Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej istniejącego mostu. Posiada orzeczenie techniczne dotyczące stanu i nośności obiektu. 1 Dokumentacja wykonawcza musi zawierać: Dokumentacja musi zawierać: Część I Dokumentacja projektowa 4 egzemplarze w składzie: - Mapa do celów projektowania; - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska; - Opracowanie raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku konieczności jego wykonania; - Badania podłoża gruntowego wraz z niezbędną dokumentacją geologiczną - 2 egz. - Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, w tym uzgodnień właścicieli urządzeń obcych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę; - Projekt wykonawczy remontu mostu; - Projekt wykonawczy drogi objazdowej - Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy Część II Materiały do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 4 egzemplarze w składzie: - Kosztorys ofertowy; należy sporządzić w układzie tabelarycznym zgodnie z tabelą elementów rozliczeniowych dla robót drogowych oraz Katalogiem robót mostowych - dla robót mostowych, - Szczegółowe specyfikacje techniczne; powinny być sporządzone na podstawie aktualnie obowiązujących ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla robót drogowych oraz na podstawie Katalogu robót mostowych oraz norm, przepisów, zaleceń i wytycznych - dla robót mostowych. Część III Kosztorys Inwestorski Sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004 r 2 egzemplarze. Zakres planowanych robót objętych dokumentacja projektową: - Remont mostu wraz ze wzmocnieniem konstrukcji mostu do klasy B obciążenia wg PN-85/S - 10030, poszerzenie chodników, wykonanie drogi objazdowej na czas remontu, wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas remontu. 2. Projekt budowlano - wykonawczy powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120 poz 1133/. 3. Projekt budowlano - wykonawczy powinien być wykonany przez zespół projektowy kierowany przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane uprawniające do wykonywania projektów w branży mostowej oraz przynależność do PIIB - być opracowany w sposób zgodny z , wymaganiami ustawy - Prawo budowlane, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej, - uzyskać wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia potwierdzające prawidłowość i zgodność z przepisami rozwiązań w projekcie 4. Materiały wyjściowe. Zamawiający nie posiada dokumentacji projektową istniejącego mostu, posiada orzeczenie techniczne dotyczące stanu i nośności mostu. 5. Ogólne wymagania dla Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w sposób aby założone cele projektowe zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki projektanta określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym. Obiekt budowlany należy projektowa zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, rozporządzeniami, oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak aby zapewnić optymalna ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przesz władze centralne i lokalne oraz inne przepisy które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami. 6. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych. Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych do czasu ich przekazania Zamawiającemu. 7. Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i zasadami wiedzy technicznej. 8.Szata Graficzna. Wykonawca wykona opracowanie projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: - zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, - część opisowa będzie pisana na komputerze, - jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, - całość dokumentacji będzie umieszczona w twardym opakowaniu posiadającym uchwyty umożliwiające przenoszenie . Wewnątrz należy umieścić spis treści. - rysunki będą wykonywane na zasadach rysunku technicznego, - szata graficzna projektu budowlanego powinna spełniać wymagania rozporządzenia MI z dnia 3.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 120 poz. 1133 z 2003 r ponadto wymaga się: Przekazania zamawiającemu w formie elektronicznej wszystkich części dokumentacji. Załączniki w formie elektronicznej zostaną wykorzystane do celów przetargowych i ewidencyjnych, do sprawozdań wynikających z zakresu prowadzenia i rozliczania powyższego zadania na etapie realizacji. 9. Wykonanie opracowań projektowych. 9.1 Ogólne wymagania dla wykonywanych opracowań projektowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania komputerowego do wykonywania pomiarów, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia oraz poleceniami zamawiającego. Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych wykonawca poprawi niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu. 9.1.2 szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych. Szczegółowe specyfikacje techniczne Jest to opracowanie wykonane na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych, zawierające szczegółowe wymagania dla wykonawcy robot w zakresie sprzętu, materiałów, transportu, wykonania i odbioru robót, 9.1.3 Kosztorys inwestorski Dane wyjściowe do kosztorysu inwestorskiego; Przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować ceny jednostkowe robót określone na podstawie następujących publikacji: - Serwis Informacji Cenowych Budownictwa Orgbud Serwis sp z o.o.Poznań ul. Stablewskiego 43 , ostatnie aktualne na dzień wykonywania kosztorysu inwestorskiego publikacje - ICCRB, ICRRB, ICRD, ICREn, - W przypadku braku cen jednostkowych w w/w publikacjach należy cenę jednostkową ustalić poprzez dokonanie kalkulacji szczegółowej. Kalkulację szczegółową ceny jednostkowej należy ustalić z zastosowaniem założeń wyjściowych do kosztorysowania; - Stawka roboczogodziny zgodnie z publikacją Biuletyn Cenowy Budownictwa BCB Serwis informacji cenowych Budownictwa Orgbud Serwis - ostatnia aktualna na dzień wykonywania kosztorysu inwestorskiego publikacja . R zł/r-g -średnia stawka robocizny dla województwa kujawsko-pomorskiego. - Wskaźniki narzutów: kosztów pośrednich Wkp oraz zysku Wz zgodnie z publikacją Biuletyn Cenowy Budownictwa BCB Serwis informacji cenowych Budownictwa Orgbud Serwis - ostatnia aktualna na dzień wykonywania kosztorysu inwestorskiego publikacja . Wkp % - średni w skali województwa kujawsko-pomorskiego wskaźnik kosztów pośrednich Wz % - średni w skali województwa kujawsko-pomorskiego wskaźnik zysku. Ceny materiałów zgodnie z publikacją Informacyjny Zestaw Cen Czynników Produkcji Budowlanej ICCP Orgbud Serwis - ostatnia aktualna na dzień wykonywania kosztorysu inwestorskiego publikacja M+Kz - średnie w skali kraju ceny materiałów łącznie z kosztami zakupu bez podatku Vat. Stawki pracy sprzętu zgodnie z publikacją informacyjny Zestaw Cen Czynników Produkcji Budowlanej ICCP Orgbud Serwis - ostatnia aktualna na dzień wykonywania kosztorysu inwestorskiego publikacja S m-godz. - średnie w skali kraju stawki pracy sprzętu. Kalkulacje ceny jednostkowej należy dokonać w oparciu o kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określonych w KNR z uwzględnieniem zmian i uzupełnień zawartych w Biuletynach Informacyjnych MGPiB. W przypadku braku norm nakładów w wymienionych katalogach, stosować inne publikacje lub analizę indywidualną. Narzuty zysku naliczać od sumy kosztów bezpośrednich robocizny, pracy sprzętu, kosztów pośrednich Zj = Wz × ( Rj+Sj+Kpj) 100 Narzuty kosztów pośrednich naliczać od sumy kosztów bezpośrednich robocizny i pracy sprzętu Kpj= Wkp × (Rj+Sj) 100 Wzór formy wykonania kosztorysu inwestorskiego do wglądu w ZDW. 10. Odbiór opracowań projektowych. Opracowania projektowe podlegają odbiorowi ostatecznemu, Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie wykonanej dokumentacji projektowej: W przypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakończonych części opracowań projektowych w zakresie zgodności z wymaganiami umowy. Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione. Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do odbioru ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo - Odbiorczego. 11. Płatności Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę (kwota) podana przez Wykonawcę na formularzu oferty. Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713200007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information