Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont ze wzmocnieniem do klasy B obciążeń mostu przez Wielki Kanał Brdy w ciągu drogi woj. Nr 237Czersk - Mąkowarsko w km 9+502 w m. Legbąd oraz na wykonanie drogi objazdowej na czas remontu

Order Newsletter: 1 Position: 113459 (oferta nr 1727261)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2010-05-07

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont ze wzmocnieniem do klasy B obciążeń mostu przez Wielki Kanał Brdy w ciągu drogi woj. Nr 237Czersk - Mąkowarsko w km 9+502 w m. Legbąd oraz na wykonanie drogi objazdowej na czas remontu

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Most usytuowany jest w ciągu drogi wojewódzkiej , wybudowany w roku 1923. Ustrój niosący stanowi łuk betonowy wzmocniony pancerzem żelbetowym. Przyczółki betonowe masywne stanowią oparcie dla łuku i są połączone bezpośrednio z łukiem. Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej istniejącego mostu. Posiada natomiast orzeczenie techniczne określające nośność obiektu. Przedmiot zamówienia obejmuje również pisemne udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące przedmiotowej dokumentacji zadawane przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na realizację zadania w oparciu o tę dokumentację oraz jej zmiany, których konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w ramach w.w. postępowania. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania projektowego. Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji projektowej na: 1. Remont ze wzmocnieniem do klasy B obciążeń mostu na wielkim kanale Brdy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 237 Mąkowarsko - Czersk w km 9+502 w m. Legbąd 2.Wykonanie drogi objazdowej w poziomie terenu na czas remontu mostu 1.2. Charakterystyka mostu: - rozpiętości teoretyczna mostu 20 m - Całkowita długość mostu 24 m - szer. Jezdni 6,00 m - całkowita szerokość i mostu 7,40m - schemat statyczny - łuk bezprzegubowy Most usytuowany jest w ciągu drogi wojewódzkiej, wybudowany w roku 1923. Ustrój niosący stanowi łuk betonowy wzmocniony pancerzem żelbetowym. Przyczółki betonowe, masywne stanowią oparcie dla łuku i są połączone bezpośrednio z łukiem . Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej istniejącego mostu. Posiada orzeczenie techniczne dotyczące stanu i nośności obiektu. 1.3 Dokumentacja wykonawcza musi zawierać: Dokumentacja musi zawierać: Część I Dokumentacja projektowa 4 egzemplarze w składzie: -Mapa do celów projektowania; - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska; - Opracowanie raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku konieczności jego wykonania; - Badania podłoża gruntowego wraz z niezbędną dokumentacją geologiczną - 2 egz. - Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, w tym uzgodnień właścicieli urządzeń obcych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę; - Projekt wykonawczy remontu mostu; - Projekt wykonawczy drogi objazdowej - Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy Część II Materiały do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 4 egzemplarze w składzie: - Kosztorys ofertowy; należy sporządzić w układzie tabelarycznym zgodnie z tabelą elementów rozliczeniowych dla robót drogowych oraz Katalogiem robót mostowych - dla robót mostowych, - Szczegółowe specyfikacje techniczne; powinny być sporządzone na podstawie aktualnie obowiązujących ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla robót drogowych oraz na podstawie Katalogu robót mostowych oraz norm, przepisów, zaleceń i wytycznych - dla robót mostowych. Część III Kosztorys Inwestorski Sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004 r 2 egzemplarze. Zakres planowanych robót objętych dokumentacja projektową: -Remont mostu wraz ze wzmocnieniem konstrukcji mostu do klasy B obciążenia wg PN-85 S - 10030, poszerzenie chodników, wykonanie drogi objazdowej na czas remontu, wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas remontu. 2. Projekt budowlano - wykonawczy powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego dz. U. Nr 120 poz 1133. 3. Projekt budowlano - wykonawczy powinien być wykonany przez zespół projektowy kierowany przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane uprawniające do wykonywania projektów w branży mostowej oraz przynależność do PIIB - być opracowany w sposób zgodny z , wymaganiami ustawy - Prawo budowlane, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej, - uzyskać wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia potwierdzające prawidłowość i zgodność z przepisami rozwiązań w projekcie 4. Materiały wyjściowe. Zamawiający nie posiada dokumentacji projektową istniejącego mostu, posiada orzeczenie techniczne dotyczące stanu i nośności mostu. 5. Ogólne wymagania dla Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w sposób aby założone cele projektowe zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki projektanta określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym. Obiekt budowlany należy projektowa zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, rozporządzeniami, oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak aby zapewnić optymalna ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przesz władze centralne i lokalne oraz inne przepisy które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami. 6. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych. Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych do czasu ich przekazania Zamawiającemu. 7. Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i zasadami wiedzy technicznej. 8.Szata Graficzna. Wykonawca wykona opracowanie projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: - zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, - część opisowa będzie pisana na komputerze, - jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, - całość dokumentacji będzie umieszczona w twardym opakowaniu posiadającym uchwyty umożliwiające przenoszenie . Wewnątrz należy umieścić spis treści. - rysunki będą wykonywane na zasadach rysunku technicznego, - szata graficzna projektu budowlanego powinna spełniać wymagania rozporządzenia MI z dnia 3.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 120 poz. 1133 z 2003 r ponadto wymaga się: Przekazania zamawiającemu w formie elektronicznej wszystkich części dokumentacji. Załączniki w formie elektronicznej zostaną wykorzystane do celów przetargowych i ewidencyjnych, do sprawozdań wynikających z zakresu prowadzenia i rozliczania powyższego zadania na etapie realizacji. 9. Wykonanie opracowań projektowych. 9.1 Ogólne wymagania dla wykonywanych opracowań projektowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania komputerowego do wykonywania pomiarów, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia oraz poleceniami zamawiającego. Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych wykonawca poprawi niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu. 9.1.2 szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych. Szczegółowe specyfikacje techniczne Jest to opracowanie wykonane na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych, zawierające szczegółowe wymagania dla wykonawcy robot w zakresie sprzętu, materiałów, transportu, wykonania i odbioru robót, 9.1.3 Kosztorys inwestorski Dane wyjściowe do kosztorysu inwestorskiego; Przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować ceny jednostkowe robót określone na podstawie następujących publikacji: - Serwis Informacji Cenowych Budownictwa Orgbud Serwis sp z o.o.Poznań ul. Stablewskiego 43 , ostatnie aktualne na dzień wykonywania kosztorysu inwestorskiego publikacje - ICCRB, ICRRB, ICRD, ICREn, - W przypadku braku cen jednostkowych w ww publikacjach należy cenę jednostkową ustalić poprzez dokonanie kalkulacji szczegółowej. Kalkulację szczegółową ceny jednostkowej należy ustalić z zastosowaniem założeń wyjściowych do kosztorysowania; - Stawka roboczogodziny zgodnie z publikacją Biuletyn Cenowy Budownictwa BCB Serwis informacji cenowych Budownictwa Orgbud Serwis - ostatnia aktualna na dzień wykonywania kosztorysu inwestorskiego publikacja . R zł r-g -średnia stawka robocizny dla województwa kujawsko-pomorskiego. - Wskaźniki narzutów: kosztów pośrednich -Wkp- oraz zysku -Wz zgodnie z publikacją Biuletyn Cenowy Budownictwa BCB Serwis informacji cenowych Budownictwa Orgbud Serwis - ostatnia aktualna na dzień wykonywania kosztorysu inwestorskiego publikacja . Wkp % - średni w skali województwa kujawsko-pomorskiego wskaźnik kosztów pośrednich Wz % - średni w skali województwa kujawsko-pomorskiego wskaźnik zysku. Ceny materiałów zgodnie z publikacją Informacyjny Zestaw Cen Czynników Produkcji Budowlanej ICCP Orgbud Serwis - ostatnia aktualna na dzień wykonywania kosztorysu inwestorskiego publikacja M+Kz - średnie w skali kraju ceny materiałów łącznie z kosztami zakupu bez podatku Vat. Stawki pracy sprzętu zgodnie z publikacją informacyjny Zestaw Cen Czynników Produkcji Budowlanej ICCP Orgbud Serwis - ostatnia aktualna na dzień wykonywania kosztorysu inwestorskiego publikacja S m-godz. - średnie w skali kraju stawki pracy sprzętu. Kalkulacje ceny jednostkowej należy dokonać w oparciu o kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określonych w KNR z uwzględnieniem zmian i uzupełnień zawartych w Biuletynach Informacyjnych MGPiB. W przypadku braku norm nakładów w wymienionych katalogach, stosować inne publikacje lub analizę indywidualną. Narzuty zysku naliczać od sumy kosztów bezpośrednich robocizny, pracy sprzętu, kosztów pośrednich Zj = Wz × ( Rj+Sj+Kpj) 100 Narzuty kosztów pośrednich naliczać od sumy kosztów bezpośrednich robocizny i pracy sprzętu Kpj= Wkp × (Rj+Sj) 100 Wzór formy wykonania kosztorysu inwestorskiego do wglądu w ZDW. 10. Odbiór opracowań projektowych. Opracowania projektowe podlegają odbiorowi ostatecznemu, Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie wykonanej dokumentacji projektowej: W przypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakończonych części opracowań projektowych w zakresie zgodności z wymaganiami umowy. Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione. Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do odbioru ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo - Odbiorczego. 11. Płatności Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę (kwota) podana przez Wykonawcę na formularzu oferty. Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713200007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: NIE WYMAGANE

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30