ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 552 Różankowo - Łysomice - Grębocin - Lubicz, odcinek w m. Łysomice, od km 6+100 do km 7+200

Order Newsletter: 1 Position: 92535 (oferta nr 1711465)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2010-04-22

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 552 Różankowo - Łysomice - Grębocin - Lubicz, odcinek w m. Łysomice, od km 6+100 do km 7+200

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zakres prac obejmuje: a/ Sporządzenie bądź pozyskanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokościowej i ewidencyjnej. b/ Przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno - prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgody właściwego organu na prowadzenie robót, w oparciu o obowiązujące przepisy (wg wymagań Ustawy z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami)). c/ Opracowanie dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072), dla wszystkich branż w formie planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania wraz z przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego w 4 egzemplarzach + wersja elektroniczna na CD. Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. d/ Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych (sporządzonych na podstawie wydanych przez GDDKiA Ogólnych Specyfikacji Technicznych) na wszystkie elementy realizowanych robót. e/ Realizację robót w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. f/ Prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami ST wraz z pobieraniem próbek i dostarczaniem ich organom kontrolnym Zamawiającego (Nadzór Inwestorski i Laboratorium Zamawiającego). g/ Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zamawianych robót. h/ Przygotowanie rozliczenia końcowego robót. i/ Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. j/ Przekazanie zrealizowanego odcinka drogi zarządcy drogi. k/ Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę /osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych/.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452332207

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30