Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych w formie niestacjonarnej dla beneficjentów projektu systemowego Pora na aktywność, będących klientami zamawiającego

Order Newsletter: 1 Position: 21338 (oferta nr 17082)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2015-01-29

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych w formie niestacjonarnej dla beneficjentów projektu systemowego Pora na aktywność, będących klientami zamawiającego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie czterodniowych warsztatów kompetencji społecznych w formie niestacjonarnej dla beneficjentów projektu Pora na aktywność i osób z ich otoczenia. 2. Warsztaty odbędą się dla 35 osób uczestników projektu Pora na aktywność, w tym: 1) 10 osób dorosłych w tym: 2 osoby z orzeczoną niepełnosprawnością (upośledzenie umysłowe),2)21 dzieci podzielonych na dwie grupy wiekowe - pierwsza 14 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6 lat; druga 7 dzieci w wieku od 9 lat do 16 lat; 3) 4 osoby - przedstawiciele zamawiającego. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby osób dorosłych oraz dzieci w poszczególnych grupach wiekowych najpóźniej na 5 dni przed ustalonym terminem rozpoczęcia zajęć. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zmianach liczy osób za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej na adres: 4. Zakres tematyczny warsztatów oraz wymiar godzin: 1) Obowiązki domowe rodziny - utrzymanie czystości - zasady utrzymania czystości w domu (ścieranie kurzu, układanie odzieży i bielizny w szafach, mycie i konserwowanie podłóg, generalne porządki, segregowanie rzeczy niepotrzebnych, przechowywanie odzieży sezonowej, dbanie o czystość WC i łazienki oraz kuchni), utrzymanie czystości w piwnicy i w pomieszczeniach gospodarczych, warsztaty porządek w domu jako nawyk. Codzienna higiena każdego członka rodziny - zajęcia prowadzone przez pracownika socjalnego lub pedagoga 2 x 2,5 godz.= 5 godz.2)Obowiązki domowe rodziny żywienie - trening umiejętności życiowych ukierunkowany na kształtowanie umiejętności prawidłowego komponowania posiłków i tworzenia jadłospisu, celem nabycia umiejętności zdrowego odżywiania. Przechowywanie żywności (lodówka, suchy prowiant), prawidłowe przygotowywanie drugiego śniadania do szkoły. Otyłość i inne choroby wynikające z nieprawidłowego żywienia. Zajęcia w formie praktycznego ćwiczenia umiejętności - (50% treningu to faktyczne przygotowywanie posiłków przez uczestników, częściowo razem ze starszymi dziećmi) - zajęcia prowadzone przez dietetyka i kucharza 2 x 2,5 godz. = 5 godz. 3) Obowiązki domowe rodziny profilaktyka zdrowia - trening kompetencji społecznych w zakresie dbałości o zdrowie członków rodziny - (potrzeby zdrowotne dziecka - rozwój fizyczny, rozwój psychiczny, szczepienia; potrzeby zdrowotne osoby dorosłej (profilaktyka zdrowia, specyfika leczenia chorób krótkoterminowych i przewlekłych, wpływ stanu zdrowia członków rodziny na funkcjonowanie rodziny - zajęcia prowadzone przez lekarza pediatrę lub lekarza rodzinnego, pielęgniarkę środowiskową - 1 x 3 godz. = 3 godz. 4) Obowiązki domowe rodziny - podział obowiązków - dostosowanie obowiązków do możliwości, wieku i planu dnia poszczególnych członków rodziny - zajęcia prowadzone przez pracownika socjalnego lub psychologa - 1 x 2 godz. = 2 godz. 5) Gospodarowanie budżetem domowym - gospodarowanie własnym budżetem; umiejętność wyłonienia pierwszej potrzeby, rozplanowanie potrzeb, gdzie robić zakupy, zakupy z listą czy bez listy - zajęcia prowadzone przez pracownika socjalnego lub ekonomistę 2 x 2 godz. = 4 godz. 6) Obowiązki rodziców - wspieranie rozwoju dziecka - potrzeby dziecka, jak je rozpoznać - system kar i nagród, jak go budować i stosować na co dzień, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów rodzinie w oparciu o przykłady z różnych faz rozwojowych dziecka oraz ważnych wychowawczo momentów, np. inicjacja seksualna, używki, itp. zajęcia prowadzone przez psychologa 1 x 2 godz.= 2 godz. 7) Uzależnienia i współuzależnienia, a bezpieczeństwo członków rodziny - profilaktyka uzależnień, instytucje pomagające leczyć uzależnienie - zajęcia prowadzone przez terapeutę ds. uzależnień posiadającego 1 x 4 godz.= 4 godz. 8) Zajęcia integracyjne dla całych rodzin (4 godz.) - możliwa realizacja w grupach, 9) Rodzina na 5+ - konkursy wymagające wspólnego działania wszystkich członków rodziny utrwalające już zdobyte kompetencje, np. błyskawiczne acz eleganckie nakrycie stołu, zaplanowanie wydatków na święta itp. 10) Poradnictwo oraz wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, nauka i trening zachowań w miejscach publicznych, kształtowania umiejętności organizacji czasu wolnego, korzystania z ofert kulturalnej, trening relaksacyjny, doskonalenie umiejętności rodzicielskich - zwiedzanie okolicy - (5 godz.). 5. Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu umowy 1) Warsztaty będą prowadzone dla jednej grupy przez minimum dwóch trenerów gdzie jeden z trenerów będzie pracował głównie z osobami z upośledzeniem. Zajęcia realizowane dla rodziców z dziećmi mogą odbywać się w jednej grupie. 2) W czasie warsztatów dla rodziców dzieciom zostanie zapewniona profesjonalna opieka: dzieci także zostaną podzielone na dwie grupy wiekowe: pierwsza grupa od 6 miesięcy do lat 6, druga grupa od lat 9 do lat 16. Dzieciom powyżej 6 roku życia opiekunowie zapewniają zajęcia w postaci gier i zabaw edukacyjnych wzmacniających samodzielność oraz kompetencje komunikacyjne uwzględniające tematykę realizowaną przez ich rodziców w formie i zakresie dostosowanym do wieku dzieci. 3) Harmonogram zajęć wraz z planem zajęć stanowi załącznik numer 1 do niniejszej umowy. 4) Metody i techniki pracy : a) praca z indywidualnym przypadkiem, b) praca z grupą: - przewaga form aktywnych co najmniej 70% (np. ćwiczenia, wchodzenie w role, drama) - nauka praktycznych umiejętności poprzez ćwiczenia konkretnych umiejętności, np. segregowanie prania, aktywne słuchanie dziecka itp. podczas których uczestnik wykonuje osobiście czynności zadane przez prowadzącego ( nie mniej niż 7 różnych zadań do wykonania w ramach jednego bloku zajęć ), w oparciu o wiedzę merytoryczną na temat wykonywanej czynności a następnie uzyskuje profesjonalny komentarz merytoryczny odnośnie ćwiczonego tematu pogłębiającego jego umiejętności. 5) Opieka nad dziećmi beneficjentów podczas zajęć rodziców. Harmonogram opieki nad dziećmi ma być równoległy do harmonogramu zajęć rodziców, w każdej z dwóch grup dzieci wymaganych jest minimum 2 opiekunów. Zajęcia winny być dostosowane do warunków pogodowych oraz możliwości psychofizycznych dzieci. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dzieciom materiałów plastycznych i materiałów dydaktycznych i zabawek wymienionych w §3 ust.1 pkt.7 i 8. 6) Zamawiający zastrzega konieczność bezpośredniej pracy z dziećmi, czas spędzony na oglądaniu filmów, grach komputerowych, telewizyjnych, nie może stanowić więcej niż 30% czasu opieki nad dzieckiem i każdorazowo powinien być opatrzony odpowiednim komentarzem wprowadzającym. 7) W ramach warsztatów Wykonawca zorganizuje trening kompetencji społecznych w formie jednego wyjścia (wycieczka turystyczno-krajoznawcza, zwiedzanie zabytków lub atrakcji przyrodniczych i kulturowych; z wersją alternatywną w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych (zwiedzanie obiektów zamkniętych stanowiących atrakcję turystyczną) w celu podniesienia umiejętności uczestników dotyczących zachowania się w miejscach publicznych i utrzymywania relacji równoległych: tj. nauka i trening zachowań i korzystania z oferty kulturalnej - edukacyjne zajęcia grupowe dla całych rodzin w wymiarze 5 godzin na osobę, realizowane w ramach wizyty w miejscu będącym lub oferującym atrakcję kulturalną. Na czas wyjścia Wykonawca zapewni suchy prowiant zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku do niniejszej umowy. 8) Wykonawca zorganizuje w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia usługi w zasobach lokalowych Zamawiającego. spotkanie podsumowujące, podczas którego przekaże Zamawiającemu zgromadzona dokumentację tj: listy obecności, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, dokumentację fotograficznej z przebiegu realizacji usługi i fakturę. §3 Obowiązki Wykonawcy. 1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: 1) Transport uczestników autokarem na trasie Kraków, os. Szkolne 34 oraz Kraków, ul. Jerzmanowskiego 37 do miejsca organizacji warsztatów. Wykonawca zapewni sprawdzenie stanu technicznego autokaru przez Policję w dniu wyjazdu. Kierowca musi uzyskać protokół dopuszczenia pojazdu i kierowcy do przewozu osób. Kierowca musi posiadać wymagane przepisami dokumenty m.in. licencję przewoźnika. Wykonawca zapewni autokar sprawny technicznie. Przewoźnik musi posiadać wymagane prawem ubezpieczenia. Kierowca jest zobowiązany do dbania o czystość autokaru podczas podróży do pokrycia ewentualnych opłat parkingowych. 2) Kadrę dydaktyczną posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a to: pracownika socjalnego lub pedagoga, psychologa, lekarza rodzinnego lub pediatrę, dietetyka. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi winny posiadać ukończony kurs wychowawcy kolonijnego lub posiadać wykształcenie pedagogiczne. 3) Bilety komunikacji zbiorowej w przypadku konieczności poruszania się takimi środkami transportu, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opiekę przewodnika podczas zwiedzania obiektów, opłaty klimatyczne. 4) Zakwaterowanie uczestników warsztatów oraz przedstawicieli Zamawiającego na warunkach określonych w §4 niniejszej umowy. 5) Całodzienne wyżywienie dla uczestników warsztatów oraz przedstawicieli Zamawiającego na warunkach określonych w §5 niniejszej umowy. 6) Materiały szkoleniowe dla każdego dorosłego uczestnika w tym: plan zajęć, komplet cienkopisów 4 w kolorach (czerwony, niebieski, zielony, czarny), długopis typu Zenith, teczkę tekturową lakierowaną, blok biurowy 60 stron kratka A4, identyfikator, ilustrowany skrypt z miejscem na notatki na każdej stronie skryptu (co najmniej 20 stron A4) zawierający tematy omawiane na zajęciach wskazówki, porady,7) Materiały plastyczne i edukacyjne dla dzieci w ilości 1 zestaw na jednego uczestnika powyżej 2 roku życia. W skład jednego zestawu wchodzi: blok rysunkowy - minimum 20 kartkowy, kredki w oprawie drewnianej minimum 12 kolorów w opakowaniu, papier kolorowy - minimum 10 kolorów, farby akwarelowe z pędzlem - minimum 12 kolorów, nożyczki z plastikową rączką, klej biurowy biały 1 opakowanie minimum 120 mml, kolorowanki - 1 zestaw minimum 15 obrazków.8) Materiały dydaktyczne (książki, minimum jedna książka na dwóch uczestników zajęć, bajki, książki o tematyce przygodowej dostosowane do wieku uczestników), gier dydaktycznych w ilości minimum 5 sztuk łącznie (np. warcaby, domino, bierki oraz innych dostosowanych do wieku uczestników) oraz zabawek edukacyjnych dla dzieci w przedziale wiekowym od 6 miesięcy do 2 lat w ilości 2 zabawki na jedno dziecko.9) Bezpieczne i higieniczne warunki nauki. 10) Warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom niepełnosprawnym. 2. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się: 1) poinformować uczestników warsztatów o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 2) prowadzić dziennik zajęć zawierający tematykę zajęć oraz liczbę godzin zajęć z danego tematu,3) prowadzić listę obecności na każdych zajęciach, 4)oznaczyć dokumenty wytworzone w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zamieszczonymi w Wytycznych Dotyczących Oznaczania Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na stronie internetowej: http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/129/ Wytyczne_dot_oznacz_projektow_PO_KL_wers_zatw_31.12.2013.pdf 5) przygotować i przekazać Zamawiającemu na płycie CD lub pendrive wraz z fakturą dokumentację fotograficzną usługi minimum pięć ujęć fotograficznych z każdego dnia warsztatów. Dokumentacja fotograficzna powinna zawierać nie mniej niż 40 zdjęć. 6) ubezpieczyć uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków - suma ubezpieczenia minimum 12 000,00 zł. Kserokopia polisy uwierzytelniona przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy zostanie doręczona Zamawiającemu na minimum 1 dzień przed rozpoczęciem warsztatów. W przypadku niedoręczenia Zamawiającemu polisy rozpoczęcie zajęć nie będzie możliwe. 7) przestrzegać, przy realizacji przedmiotu zamówienia, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926), 8) zapewnić uczestnikom warsztatów opiekę pielęgniarską lub opiekę lekarską polegającą na wezwaniu lekarza do ośrodka lub dowiezieniu uczestnika pobytu do przychodni/szpitala w razie zaistnienia takiej potrzeby. Dostępność opieki medycznej w miejscu pobytu lub w odległości do 15 km (pielęgniarka, lekarz na telefon, ośrodek zdrowia, szpitalny oddział ratunkowy), 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji przedmiotu umowy zarówno przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego jak i podmiotów kontrolujących Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu wgląd w dokumentację warsztatów i przeprowadzenie niezbędnej ankietyzacji. 5. Strony ustalają, że wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca będą przekazywać sobie przekazują sobie wyłącznie w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną, na adres Zamawiającego: sp@mops.krakow.pl. na adres Wykonawykonawcy Strony zobowiązane są zapewnić sprawność łączy internetowych oraz adresów mail, na które będą przesyłane wiadomości, a także bieżący odbiór wiadomości. W przypadku awarii łączy internetowych lub adresu mail informacje będą przesyłane faksem pod następujące numery: 1) numer faksu Zamawiającego 12 616 54 28, 2) numer faksu Wykonawcy §4 Wymagania dotyczące miejsca wykonywania przedmiotu umowy. 1. Uczestnicy warsztatów zostaną zakwaterowani w (pensjonat/ośrodek wypoczynkowy/hotel w miejscowości , przy ul. (miejscowość turystyczno-wypoczynkowa, odległa do 150 km od granic administracyjnych Krakowa; obiekt ma być usytuowany w odległości nie większej niż 1 000 metrów od ścieżek spacerowych, terenów rekreacyjnych np. parku, lasu, szlaku turystycznego). 2. Uczestnicy warsztatów zostaną zakwaterowani w 1, 2, 3, 4 i 5 osobowych pokojach z łazienkami przy pokojach bez ograniczeń w korzystaniu z zimnej i ciepłej wody. Wykonawca zapewni 4 pokoje 1 osobowe dla przedstawicieli Zamawiającego, bez ograniczeń w korzystaniu z zimnej i ciepłej wody. Pokoje winny być wyposażone w łóżka jednoosobowe wraz z kompletem pościeli (Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania z łóżek piętrowych). Do każdego łóżka przynależna szafka z wieszakami lub minimum jedna półka w szafie na uczestnika. Pokoje wyposażone w krzesła dla każdej osoby, stolik, szklanki lub kubki. Łazienki będą wyposażone w mydło, papier toaletowy, ręczniki. Możliwość dostawki łóżeczko dla dziecka wraz z przewijakiem i wanienką dla dziecka w łazience. W łazience winny być dostępne minimum trzy wieszaki, szafka lub półka na kosmetyki. W pokojach przeznaczonych na pobyt oraz w pomieszczeniach, w których będą odbywały się zajęcia musi panować temperatura pokojowa. 3. Ponadto w obiekcie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu muszą znajdować się i zostać udostępnione uczestnikom: 1) 1 sala do zajęć grupowych dla minimum 15 osób, z układem umożliwiającym przeprowadzenie warsztatów oraz zajęć integracyjnych dla wszystkich uczestników warsztatów tj. możliwością dowolnego przestawiania i ułożenia krzeseł - np. w półkole/okrąg, przestrzenią do ćwiczeń ruchowych, wyposażona w sprzęt audio-video (telewizor, video, DVD) z możliwością podłączenia laptopa, rzutnik multimedialny z ekranem, flipczart z pisakami i papierem, 1 ryza papieru białego A4 do drukarki, możliwość wydrukowania lub kserowania materiałów do zajęć, dostęp do Internetu (np. Wi - fi) oraz 2) 1 sala przystosowana dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6 lat wyposażona w wykładzinę dywanową, minimum 4 łóżeczka do spania z pościelą, minimum 4 materace mogące służyć do odpoczynku, zabawki oraz meble dostosowane do wieku dzieci. W pobliżu sali dostęp do łazienki wyposażonej w przewijak oraz 3) 1 sala do zajęć grupowych dla dzieci powyżej 6 roku życia wyposażona w zabawki, gry planszowe i materiały plastyczne, o których mowa w §3 ust. 1 pkt. 7 i 8 niniejszej umowy, meble dla dzieci dostosowane do wieku dzieci oraz 4) 1 pokój do konsultacji z aneksem dziennym, wyposażonym w stół, fotele lub krzesła oraz 5) 1 sala dostępna dla uczestników co najmniej w godzinach od 06:00 -22:00 wyposażona w sprawny telewizor oraz 6) stołówka. Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania ze stołówki w innym budynku niż miejsce zakwaterowania. Wykonawca zapewni uczestnikom warsztatów możliwość samodzielnego przygotowania śniadań i kolacji na stołówce lub w innym, odpowiednio wyposażonym i przystosowanym pomieszczeniu. Wykonawca zapewni niezbędne wyposażenie do przygotowania posiłków nie wymagających gotowania, tj. sztućce, noże, deski do krojenia, zastawę stołowa itp.). Pomieszczenie musi być dostępne przez 1,5 godziny rano i wieczorem w drugim i trzecim dniu pobytu oraz rano w czwartym dniu pobytu. Pomieszczenie powinno umożliwić spożycie posiłku jednocześnie co najmniej35 osobom. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 2 sale mogące pomieścić co najmniej po 20 osób. 4. W obiekcie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu lub nie dalej niż 200 metrów od niego powinno znajdować się pomieszczenie z kominkiem lub grillem. 5. W odległości maksymalnie 30 km od miejsca pobytu musi znajdować się atrakcja turystyczna (np. muzeum, zamek itp.), w których Wykonawca zorganizuje zajęcia w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych (wycieczkę turystyczno - krajoznawczą, zwiedzanie zabytków). §5 Wyżywienie uczestników. 1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom warsztatów całodzienne wyżywienie, tj. 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad i kolację, z tym jednak zastrzeżeniem, że śniadania i kolacje uczestnicy przygotują samodzielnie z produktów dostarczonych przez Wykonawcę w ramach szwedzkiego stołu. Obiad zostanie przygotowany i wydany przez pracowników hotelu/ośrodka wypoczynkowego. 2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom wyżywienie według menu stanowiącego załącznik numer 2 do niniejszej umowy. 3. W pierwszym dniu pobytu Wykonawca zorganizuje ognisko/grilla w miejsce kolacji. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych Wykonawca wyda uczestnikom kolację. 4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w czasie przerw kawowych termosy z gorącą kawą i herbatą w odpowiedniej liczbie, ponadto: cukier 10g/osobę, wodę mineralną 0,5l/osobę, co najmniej 2 rodzaje soków owocowych 100% w dzbankach 250ml/osobę; ciasteczka konferencyjne 15dag/osobę. 5. Wykonawca odpowiedzialny jest za właściwą jakość przygotowywanych i wydawanych posiłków z uwzględnieniem temperatury oraz innych wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, nr 136, poz. 914 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisów ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr 212, poz. 1263 z późniejszymi zmianami)

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 805700000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: doświadczenie

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mops.krakow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30