Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 106617 O ul. Słowackiego w Korfantowie

Order Newsletter: 1 Position: 72426 (oferta nr 1672228)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2010-03-15

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 106617 O ul. Słowackiego w Korfantowie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy z rozbudową drogi gminnej nr 106617 O ul. Słowackiego w Korfantowie o długości ok. 322 mb, polegającej między innymi na: - wykonaniu robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni bitumicznej, istniejącego chodnika, wraz z podbudową, - wykonaniu nowej nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej, warstwa wiążąca frakcji 0-12,8mm o gr. 4cm i ścieralnej frakcji 0-16mm o gr. 4 cm z podbudową oraz podbudową pomocniczą z gruntu stabilizowanego cementem, - wykonaniu chodników z kostki betonowej brukowej o gr. 6cm, ciągu pieszo-rowerowego oraz wjazdów z kostki betonowej brukowej o gr. 8cm, łącznie z podbudową, - wykonaniu przebudowy istniejących studzienek ściekowych, budowy nowych studzienek ściekowych, budowy studni rewizyjnych z odcinkami sieci kan. sanitarnej, burzowej, przestawieniu studni telekomunikacyjnej, - ułożeniu ścieku ulicznego przykrawężnikowego z kostki betonowej brukowej o gr 8cm na ławie betonowej, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, - wykonanie regulacji pionowej urządzeń oraz położenie rur ochronnych, - wykonanie poboczy gruntowych z obsianiem trawą, Zadanie obejmie również wykonanie skrzyżowań (włączenia) do drogi powiatowej ul. Prudnickiej oraz dróg gminnych ul. Fredry, Krasińskiego, Dąbrowskiej i Konopnickiej. Spadki podłużne od 0,4% do 2%. Jezdnie zaprojektowano jako przekrój daszkowy 2% w kierunku krawężników. Na chodnikach spadek poprzeczny jednostronny o nachyleniu 1,5% do 2%. Konstrukcja jezdni umożliwiająca uzyskanie normatywnej nośności wynoszącej 100 kN/oś. Kategoria ruchu KR1.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452332221

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Ustala się wadium w wysokości 15.000,00 PLN. (Słownie: Piętnaście tysięcy złotych). Wykonawca przed upływem terminu składania ofert wnosi wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Prudnik O/Korfantów Nr konta: 43-8905 1010 9001 0000 0084

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: ww.korfantow.bip.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30