Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz jej wyposażenie - Etap II.

Order Newsletter: 1 Position: 233802 (oferta nr 1433262)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2011-08-05

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz jej wyposażenie - Etap II.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i ustawieniem w salach lekcyjnych budynku Gimnazjum w Korfantowie, ul. Mickiewicza wyposażenia meblowego i sprzętowego oraz pomocy naukowych do pracowni dydaktycznych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części, oznaczonych jako zadania. Zadanie nr 1 - Dostawa wyposażenia mebli modułowych do pracowni chemicznej Gimnazjum W ramach realizacji zadania Nr 1 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów ujętych w załączniku nr 1 do SIWZ - Tabela nr 1. Zadanie nr 2 - Dostawa wyposażenia mebli modułowych do pracowni fizycznej Gimnazjum W ramach realizacji zadania Nr 2 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów ujętych w załączniku nr 1 do SIWZ - Tabela nr 2. Zadanie nr 3 - Dostawa wyposażenia i mebli modułowych do pracowni językowej Gimnazjum W ramach realizacji zadania Nr 3 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów ujętych w załączniku nr 1 do SIWZ - Tabela nr 3. Zadanie nr 4 - Dostawa wyposażenia i mebli do pracowni szkolnych W ramach realizacji zadania Nr 4 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów ujętych w załączniku nr 1 do SIWZ - Tabela nr 4. Zadanie nr 5 - Dostawa pomocy naukowych do pracowni chemicznej W ramach realizacji zadania Nr 5 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów ujętych w załączniku nr 1 do SIWZ - Tabela nr 5. Zadanie nr 6 - Dostawa pomocy naukowych do pracowni biologicznej W ramach realizacji zadania Nr 6 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów ujętych w załączniku nr 1 do SIWZ - Tabela nr 6. Zadanie nr 7 - Dostawa pomocy naukowych do pracowni fizycznej W ramach realizacji zadania Nr 7 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów ujętych w załączniku nr 1 do SIWZ - Tabela nr 7. UWAGA: 1. Zamawiający informuje, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia: typy i symbole materiałów lub urządzeń oraz ewentualne nazwy ich producentów i zdjęcia zostały określone w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych niż określone przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania innych niż podane rozwiązań, udowodnienie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. Nie wykazanie materiałów lub urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja dostarczenia materiałów i urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. (Należy załączyć dokument/dokumenty potwierdzające, że oferta równoważna spełnia żądane parametry). 2. Rozmiary mebli szkolnych zostały określone na podstawie normy PN-EN 1729-1:2007 - Meble - Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych - Część 1: Wymiary funkcjonalne. 3. Podane w opisie przedmiotu zamówienia parametry są parametrami minimalnymi sprzętu. 4. Jeśli do właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia wymagane są materiały eksploatacyjne, cena podawana w ofercie powinna uwzględniać wymagane materiały eksploatacyjne. Zamawiający wymaga, żeby oferowane materiały eksploatacyjne były fabrycznie nowe, oryginalne i zalecane przez producenta sprzętu. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki i wady przedmiotu zamówienia, w tym za powstałe w czasie transportu. 6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na dostarczone wyposażenie gwarancje producentów. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny w dniu odbioru przedmiotu dostawy. Dokument ten winien określić warunki serwisowania gwarancyjnego, pogwarancyjnego, wykaz punktów serwisowych, okres gwarancji, terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a także wskazywać całość świadczeń gwaranta na rzecz Zamawiającego. 7. Wyposażenie określone w przedmiocie zamówienia musi spełniać określone innymi przepisami wymogi jakościowe i bezpieczeństwa. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w stosunku do jednej, kilku lub wszystkich części przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza jednak dzielenia zamówienia w ramach pojedynczej części, co będzie traktowane, jako złożenie oferty niepełnej i spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ. 9. Wszystkie składniki wyposażenia muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania, wynikające z odrębnych przepisów w zakresie ich stosowania w obiektach szkolnych (jeżeli dotyczy). Materiały użyte do wykonania mebli muszą posiadać świadectwa jakości, atesty dopuszczające do użytku w placówkach szkolnych oraz odpowiadać Europejskim i Polskim Normom. 10. Zamawiający wymaga załączenia do ofert zdjęć lub katalogów ze wskazaniem konkretnych oferowanych mebli oraz ich opisów technicznych. Na oferowane krzesła, stoły szkolne i tablice szkolne należy załączyć do oferty aktualne certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby. 11. Jeśli w opisach występują zdjęcia konkretnego produktu, należy je traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. Przedstawione zdjęcia, rysunki, modele i wizualizacje w niniejszej SIWZ mają jedynie charakter przykładowy i wzorcowy. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów i kolorów. 12. W przypadku gdy Wykonawca zastosuje materiały inne niż w opisie, zobowiązany jest do dołączenia do oferty próbek zaoferowanych materiałów oraz pełną paletę kolorów odpowiednią dla danego rodzaju wykończenia. Dostarczony sprzęt winien być nowy, nieużywany, bez wad i uszkodzeń. 13. W przypadku Zadań (części) nr 5,6,7, Zamawiający po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, a przed podpisaniem umowy z Wykonawcą zastrzega sobie prawo do rezygnacji z maksymalnie 50% części składników danego zadania w przypadku, gdy wartość tego zadania przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, wynikające m.in. z wniosku o dofinansowanie projektu, w ramach którego dokonuje się zamówienia. 14. Dostawy obejmują także: rozładunek, rozstawienie, montaż i usytuowanie w salach lekcyjnych Gijmnazjum na ul. Mickiewicza. 15. Rozmieszczenie mebli i osprzętu do pracowni pozostawione jest w gestii Wykonawcy, zapewniające prawidłowe użytkowanie sprzętu. Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z rzeczywistym wyglądem sal lekcyjnych, po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty z Zamawiającym.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 391500008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie przewiduje wadium w niniejszym postępowaniu.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.korfantow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30