Wykonanie dokumentacji na zadanie p.n. Przebudowa ul. Cisawej w Głogowie- droga nr 1057D

Order Newsletter: 1 Position: 113190 (oferta nr 138843)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2014-04-03

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie dokumentacji na zadanie p.n. Przebudowa ul. Cisawej w Głogowie- droga nr 1057D

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej o długości 1245 m., inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi powiatowej 1057 D. 2. Projekt na wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej wraz z drogą dla rowerów od strony południowej, przebudowa istniejących zjazdów wymagających przebudowy, odwodnienie drogi W ramach zamówienia należy wykonać: 1/ projekt budowlano - wykonawczy wszystkich branż ( drogowej, odwodnienia drogi)- 5 egz., 2/ przedmiar robót w układzie kosztorysowym - 2 egz. 3/ kosztorys inwestorski z uwzględnieniem kodów CPV - 2 egz., 4/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egz., 5/ projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót - 4 egz.. 6/ projekt zmiany stałej organizacji ruchu - 4 egz. 7/ ocenę techniczną i informację BIOZ- 3-egz. 2. Uzyskanie pozwolenia na budowę. 3. Oprócz opracowań w wersji papierowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF. 4. Wykonawca zobowiązuje się do aktywnego udziału w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową, poprzez udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące opracowanej dokumentacji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712200006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda wniesienia wadium w postępowaniu. Wysokość wadium Zamawiający ustalił w kwocie: 487,80 Słownie: czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 80/100

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.powiat.glogow.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30