Budowa dróg gminnych nr 106618 O i nr 106619 O odcinka ul. Mickiewicza oraz ul. Fredry w Korfantowie wraz z infrastrukturą techniczną.

Order Newsletter: 1 Position: 120582 (oferta nr 1340942)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2011-05-19

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa dróg gminnych nr 106618 O i nr 106619 O odcinka ul. Mickiewicza oraz ul. Fredry w Korfantowie wraz z infrastrukturą techniczną.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie obejmuje budowę dróg gminnych nr 106618 O i nr 106619 O odcinka ul. Mickiewicza oraz ul. Fredry w Korfantowie wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą kanalizację burzową, kanalizację sanitarną z przyłączami, sieć wodociągową z przyłączami oraz oświetlenie uliczne. W zakres szczegółowy zamówienia wchodzi: 1. Budowa dróg gminnych nr 106618 O i nr 106619 O na odcinku ul. Mickiewicza i ul. Fredry w Korfantowie o długości ok. 475 mb obejmującej m.in.: wykonanie nawierzchni bitumicznej szerokości 6,0 mb z podbudową na pow. 1316,80 m², wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szerokości 5,0 ÷ 3,0 na pow. 1154,50 m², wykonanie zatoki autobusowej z kostki kamiennej rzędowej, szerokości 2 mb na łącznej powierzchni 116,5 m², wykonanie chodników i placów z kostki betonowej na pow. 1113,30 m², wykonanie wjazdów z kostki betonowej o łącznej pow. 103,40 m², wykonanie poboczy gruntowych z obsianiem trawą na powierzchni 938,00 m², wykonanie regulacji pionowej studzienek dla włazów kanałowych - 8 szt, dla zaworów wodociągowych i gazowych - 3 szt, dla studzienek telefonicznych - 1 szt, wykonanie oznakowania pionowego w ilości 32 sztuk znaków drogowych oraz oznakowania poziomego - przejść przez jezdnię o łącznej pow. 30m² Zadanie obejmuje również wykonanie włączenia do drogi gminnej ul. Słowackiego oraz drogi gminnej ul. 3 Maja. Spadki podłużne od 0,3 do 5%. Jezdnie zaprojektowano jako przekrój daszkowy 2% w kierunku krawęzników. Na chodnikach spadek poprzeczny jednostronny o nachyleniu 1,5% do 2%. 2. Budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci wodociągowej w pasach dróg gminnych Nr 106618 O i Nr 106619 O odcinka ul. Mickiewicza oraz ul. Fredry w Korfantowie obejmującej m.in.: a) kanalizacja sanitarna: kanały z rur PVC Ø200 mm, długości 204,5m, kanały z rur PVC Ø160 mm, długości 48m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø1200 mm - 7szt, b) kanalizacja deszczowa: kanały rurowe - rury z betonu żwirowego typu Wipro Ø300 mm, długości 321,30 m, przykanaliki Ø160 mm - 38m, studnie rewizyjne Ø1200 mm - 30 szt, studzienki ściekowe uliczne betonowe Ø500 - 15 szt, c) sieć wodociągowa: z rur polietylenowych (PE 100 SDR 11 Ø zewnętrznej 110 mm, długości 115m, z rur ciśnieniowych PE Ø zewnętrznej 32 mm, długości 48m, hydrant przeciwpożarowy podziemny o śr. 80 mm - 1 szt. 3. Budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Mickiewicza, ul. Fredry i ul. Prudnickiej w Korfantowie obejmującym m.in.: wykonanie linii kablowej zasilającej, montaż słupów oświetleniowych z osprzętemwraz ze zgłoszeniem gotowości podłączenia do sieci energetycznych. Roboty będą realizowane na czynnym obiekcie, w związku z tym w czasie realizacji robót, wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód, będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji technicznej. Zakres prac ujęto w załączonym przedmiarze robót. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają przedmiar robót, dokumentacja budowlana i specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452300008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information