Dostawa pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, finansowanego ze środk

Order Newsletter: 1 Position: 466530 (oferta nr 1162242)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2012-11-22

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, finansowanego ze środk

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem sprzętu, pomocy dydaktycznych dla 3 szkół podstawowch terenu Gminy Korfantów, służących do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych, wg zestawienia podanego w załączniku nr 1 do SIWZ. W ramach przedmiotowego projektu przedmiot zamówienia będzie wykorzystany do zrealizowania następujących zajęć: a) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją, b) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, c) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, d) zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy, e) zajęć dla dzieci wybitnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. Kody CPV: 37524200-9, 37524100-8, 48190000-6, 22312000-0, 37420000-8, 37524600-3, 22830000-7, 39162100-6. UWAGA: 1. Zamawiający informuje, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia: typy i symbole materiałów lub urządzeń oraz ewentualne nazwy ich producentów zostały określone w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych niż określone przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania innych niż podane rozwiązań, udowodnienie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. Nie wykazanie materiałów lub urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja dostarczenia materiałów i urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. (Należy załączyć dokument/dokumenty potwierdzające, że oferta równoważna spełnia żądane parametry). 2. Dostawy obejmują także: rozładunek, wniesienie do budynku Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów. 3. Podane w opisie przedmiotu zamówienia parametry są parametrami minimalnymi sprzętu. 4. Jeśli do właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia wymagane są materiały eksploatacyjne, cena podawana w ofercie powinna uwzględniać wymagane materiały eksploatacyjne. Zamawiający wymaga, żeby oferowane materiały eksploatacyjne były fabrycznie nowe, oryginalne i zalecane przez producenta sprzętu. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki i wady przedmiotu zamówienia, w tym za powstałe w czasie transportu. 6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na dostarczone wyposażenie gwarancje producentów (jeżeli występują). Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny w dniu odbioru przedmiotu dostawy. Dokument ten winien określić warunki serwisowania gwarancyjnego, pogwarancyjnego, wykaz punktów serwisowych, okres gwarancji, terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a także wskazywać całość świadczeń gwaranta na rzecz Zamawiającego. 7. Wyposażenie określone w przedmiocie zamówienia musi spełniać określone innymi przepisami wymogi jakościowe i bezpieczeństwa. 8. Wszystkie składniki wyposażenia muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania, wynikające z odrębnych przepisów w zakresie ich stosowania w obiektach szkolnych (jeżeli dotyczy). 9. Zamawiający zaleca załączenia do ofert zdjęć lub katalogów ze wskazaniem konkretnych oferowanych materiałów i opisów technicznych. Na oferowane materiały należy załączyć do oferty aktualne certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby (jeżeli dotyczy). 10. Jeśli w opisach występują zdjęcia konkretnego produktu, należy je traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. Przedstawione zdjęcia, rysunki, modele i wizualizacje w niniejszej SIWZ mają jedynie charakter przykładowy i wzorcowy. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów i kolorów. 11. Dostarczony sprzęt winien być nowy, nieużywany, bez wad i uszkodzeń.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 375242009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie przewiduje wadium w niniejszym postępowaniu

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.korfantow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30