Świadczenie usługi ubezpieczenia grupowego na życie nie więcej niż 420 pracowników MOPS w Krakowie i ich rodzin

Order Newsletter: 1 Position: 224489 (oferta nr 1122058)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-10-22

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usługi ubezpieczenia grupowego na życie nie więcej niż 420 pracowników MOPS w Krakowie i ich rodzin

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ubezpieczenia grupowego na życie nie więcej niż 420 pracowników MOPS w Krakowie i ich rodzin, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1) Ochroną ubezpieczeniową na niżej określonych warunkach objęte jest życie pracowników Zamawiającego, ich współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci, którzy zadeklarują chęć przystąpienia do ubezpieczenia i płatności składki za ubezpieczenie. W przypadku współmałżonków oraz ich pełnoletnich dzieci pracownik musi wyrazić zgodę na ich przystąpienie do ubezpieczenia. 2) Każdy z pracowników dokonuje swobodnego wyboru wariantu ubezpieczenia, w ramach którego chce ubezpieczyć siebie lub współmałżonka i pełnoletnie dzieci. Wykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń do Zamawiającego w przypadku wyboru przez ubezpieczonych tylko jednego wariantu ubezpieczenia. 3) W trakcie trwania umowy ubezpieczenia, ubezpieczony będzie miał możliwość zmiany wariantu w okresie rocznicy polisy bez stosowania okresu karencji. 4) Do ubezpieczenia może przystąpić każda osoba, realizująca zadania Zamawiającego na podstawie umowy cywilno-prawnej. 5) Członek rodziny danego pracownika może przystąpić do ubezpieczenia tylko wtedy, jeżeli do ubezpieczenia przystąpił także sam pracownik. 6) Zakres ubezpieczenia został określony w załączniku nr 1 do formularza ofertowego. 7) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ponosił odpowiedzialność za pobyt w szpitalu związany z ciążą, co najmniej w przypadku zdiagnozowania ciąży wysokiego ryzyka lub też pobytu w szpitalu bezpośrednio związanego z zagrożeniem zdrowia lub życia matki lub dziecka (płodu). W umowie ubezpieczenia nie będzie mieć mogło zatem zastosowania wyłączenie odpowiedzialności za zdarzenia opisane w zdaniu poprzedzającym; w przypadku postanowień odnośnych OWU Wykonawcy regulujących przedmiotową kwestię na korzyść ubezpieczonego, zastosowanie znajdą także te zapisy, które stanowić będą ponad wymagane niniejszym punktem minimum zakresu ochrony. 8) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ponosił odpowiedzialność za zdarzenia występujące po dacie zawarcia umowy ubezpieczenia, nawet jeśli ich przyczyny wynikają ze stanów chorobowych, uszkodzeń ciała lub nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w okresie poprzedzającym zawarcie umowy ubezpieczenia; dotyczy to w szczególności ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego, poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych, itp. ryzyk związanych z ochroną medyczną; Jednocześnie zastrzega się, iż odpowiedzialność za zdarzenia z okresu poprzedzającego zawarcie umowy dotyczy tylko osób ubezpieczonych w ramach dotychczas funkcjonującej umowy grupowego ubezpieczenia na życie oraz pod warunkiem, że ww. przyczyna powstała w okresie odpowiedzialności poprzedniego ubezpieczyciela i/lub z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej. 9) W przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu nie jest dopuszczalne ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy za zdarzenia, które nastąpiły w wyniku następujących okoliczności: leczenie dyskopatii lub zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, chorób zwyrodnieniowych stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów, chorób stawu kolanowego. 10) W przypadku śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku nie jest dopuszczalne ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy za zdarzenia, które nastąpiły w wyniku następujących okoliczności: a) choroby lub zaburzenia psychiczne, ataki konwulsji, drgawek lub padaczki, zaburzenia zachowania, omdlenia, utrata przytomności. b) wypadek lotniczy, jeżeli osoba Ubezpieczona podróżowała jako pasażer samolotu licencjonowanych linii lotniczych. c) udział osoby Ubezpieczonej w amatorskich zajęciach sportowych lub zajęciach rekreacyjnych o ryzykownym charakterze. 11) Definicje zdarzeń, za które wypłacane będą świadczenia: a) zgon naturalny - zgon ubezpieczonego. b) nieszczęśliwy wypadek - przypadkowe, nagłe, niezależne od woli ubezpieczonego i stanu jego zdrowia gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, będące wyłączną i bezpośrednią przyczyną zdarzenia objętego odpowiedzialnością ubezpieczyciela. c) wypadek przy pracy - nieszczęśliwy wypadek, który nastąpił podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego: zwykłych czynności albo poleceń przełożonych w ramach stosunku pracy albo też innego nazwanego stosunku cywilnoprawnego, dla których to umów istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego czynności w interesie swojego zakładu pracy, nawet bez polecenia przełożonego; w czasie pozostawania w dyspozycji zakładu pracy w drodze między siedzibą zakładu pracy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego z umowy o pracę lub innego nazwanego stosunku cywilnoprawnego, dla których to umów istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się - w zakresie uprawnień do świadczeń - wypadek, któremu ubezpieczony uległ w czasie trwania podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w przedmiotowej definicji, chyba że wypadek został spowodowany postępowaniem ubezpieczonego, które nie pozostawało w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań. d) wypadek komunikacyjny - nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym, któremu uległ Ubezpieczony jako: pasażer lub kierujący, rowerzysta, pieszy, uczestnik ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym. e) zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - zgon ubezpieczonego będący następstwem nieszczęśliwego wypadku, jeśli nastąpił w ciągu 6 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku. f) zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego - zgon ubezpieczonego będący następstwem wypadku komunikacyjnego, jeśli nastąpił w ciągu 6 miesięcy od daty wypadku komunikacyjnego, także wtedy gdy wypadek komunikacyjny jest jednocześnie wypadkiem przy pracy. g) zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy - zgon ubezpieczonego będący następstwem wypadku przy pracy, jeżeli nastąpił w ciągu 6 miesięcy od daty tego wypadku. h) zgon ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu - który nastąpił w ciągu 6 miesięcy od daty rozpoznanego zawału serca albo udaru mózgu. i) trwały uszczerbek na zdrowiu - trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji. j) małżonek - osoba pozostająca z ubezpieczonym w związku małżeńskim, w stosunku do którego nie została orzeczona separacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. k) rodzice i teściowie ubezpieczonego - rodzice małżonka ubezpieczonego, rodzice ubezpieczonego, ojczym i macocha, o ile nie żyje ojciec lub matka biologiczna małżonka ubezpieczonego lub ubezpieczonego. l) poważne (ciężkie) zachorowanie ubezpieczonego (diagnoza musi nastąpić w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia z Wykonawcą). Minimalny wymagany zakres chorób objętych ubezpieczeniem: zawał serca, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, udar mózgu, choroba Creutzfelda-Jakoba, całkowita utrata wzroku, całkowita utrata słuchu, choroba aorty piersiowej, paraliż, utrata kończyny, choroba Alzheimera, operacja zastawek serca, stwardnienie rozsiane, zapalenie mózgu, zapalenie opon rdzeniowo mózgowych - jeżeli nie są one spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - bypass (angioplastyka naczyń wieńcowych), przeszczep narządów (nerki, serca, płuca lub wątroby, pod warunkiem, że Ubezpieczony jest biorcą), zakażenie wirusem HIV, sepsa, tężec - jako następstwo zakażenia, oparzenia, całkowita utrata wzroku, całkowita utrata słuchu, utrata kończyny i/lub kończyn - jako następstwa nieszczęśliwego wypadku; wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, gruźlica, m) pobyt w szpitalu - całodobowy pobyt ubezpieczonego w szpitalu trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 dni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Islandii, Monako, Norwegii, Szwajcarii i Watykanu w celu leczenia szpitalnego, tj. leczenia stanów nagłych, których odroczenie w czasie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia albo utratą życia lub leczenie stanów, w których nie można było uzyskać celu leczniczego podczas leczenia ambulatoryjnego. W przypadku kiedy odnośne ogólnych warunków ubezpieczenia przewidują bardziej rozszerzony zakres terytorialny, niż określony wyżej, obowiązywać będą zapisy OWU w części rozszerzającej liczbę krajów objętych ochroną. n) zawał serca, który powoduje: wzrost lub spadek podwyższonego stężenia biomarkerów sercowych, z zastrzeżeniem, że przynajmniej w jednym pomiarze to stężenie musi przekraczać górną granicę normy oraz obecność co najmniej dwóch z następujących wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego: objawy kliniczne niedokrwienia (m.in. ból w klatce piersiowej), zmiany w zapisie elektrokardiograficznym (EKG) typowe dla nowo powstałego niedokrwienia, nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości w badaniach obrazowych lub zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych do wartości przekraczającej trzykrotnie górną granicę normy, przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym w przypadku zabiegu przez-skórnej interwencji wieńcowej (PCI) lub zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych - w przypadku pomostowania tętnic wieńcowych (CABG) - do wartości przekraczającej pięciokrotnie górną granicę normy, przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym oraz pojawienie się jednego z następujących objawów: nowych patologicznych załamków Q lub nowego bloku lewej odnogi pęczka Hisa, udokumentowanej angiograficznie niedrożności pomostu wieńcowego lub nowej niedrożności natywnej tętnicy wieńcowej, udokumentowanej badaniem obrazowym nowej martwicy mięśnia sercowego. o) udar mózgu - ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu, prowadzące do trwałych ubytków neurologicznych, wywołane wyłącznie przyczynami naczyniowymi rozumianymi jako zamknięcie światła lub przerwanie ciągłości ściany naczynia mózgowego, za wyjątkiem przyczyn naczyniowych spowodowanych chorobą mózgu lub wywołanych czynnikami urazowymi. Konieczne jest przedstawienie przez Ubezpieczonego dowodów na utrwalone ubytki neurologiczne. p) nowotwór złośliwy - oznacza chorobę objawiającą się obecnością złośliwego guza (tzn. takiego, który nie jest otoczony torebką i charakteryzuje się zdolnością do naciekania tkanek i do tworzenia odległych przerzutów). Pod pojęciem nowotworu złośliwego określa się również białaczkę oraz złośliwe schorzenia układu limfatycznego, takie jak ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina) i chłoniaki nieziarnicze. Rozpoznanie nowotworu złośliwego musi być zweryfikowane badaniem histopatologicznym. Z zakresu ubezpieczenia zostają wyłączone: wszystkie nowotwory skóry poza czerniakiem złośliwym, wszystkie guzy, gdzie po badaniu histopatologicznym stwierdzono stan przednowotworowy lub przedinwazyjny, nowotwory wykazujące zmiany typu carcinoma in situ, choroba Hodgkina w pierwszym stadium, nowotwory będące objawem choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV. q) oparzenia - termiczne i/lub chemiczne uszkodzenie powłok skórnych obejmujące: ponad 60% powierzchni ciała - dla oparzeń I stopnia oraz I i II stopnia łącznie lub ponad 40% powierzchni ciała - dla oparzeń II stopnia lub ponad 15% powierzchni ciała - dla oparzeń III stopnia. Konieczne jest przedstawienie przez Ubezpieczonego karty informacyjnej leczenia szpitalnego ze szczegółowym określeniem stopnia oparzenia i procentu oparzonej powierzchni ciała; r) niewydolność nerek - oznacza końcowe stadium niewydolności nerek w postaci nieodwracalnego upośledzenia czynności obydwu nerek, w następstwie czego doszło do konieczności regularnego, stałego stosowania dializ lub przeprowadzenia operacji przeszczepienia nerki; s) przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B - wywołane zakażeniem wirusem zapalenie wątroby typu B, trwające ponad 6 miesięcy. Przewlekle aktywne wirusowe zapalenie wątroby typu C - wywołane zakażeniem wirusem zapalenie wątroby typu C trwające ponad 6 miesięcy. t) chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - oznacza operację chirurgiczną mającą na celu korektę zwężenia lub zamknięcia co najmniej jednej tętnicy wieńcowej poprzez wytworzenie przepływów omijających (bypass) z użyciem przeszczepów naczyniowych; u) zakażenie wirusem HIV - będące powikłaniem transfuzji krwi, wykonanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej u osoby nie chorującej na hemofilię, potwierdzone: prawomocnym orzeczeniem sądu lub inną wiarygodną dokumentacją, w tym na życzenie ubezpieczyciela; v) szpital - działający, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, kraju na terytorium którego jest zlokalizowany, zakład opieki lecznictwa zamkniętego, którego zadaniem jest świadczenie przez wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską i lekarską całodobowej opieki medycznej, leczenie i wykonywanie zabiegów chirurgicznych. Za szpital nie uważa się: ośrodka opieki społecznej, ośrodka dla psychicznie chorych, hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień od alkoholu, narkotyków, leków i innych, ośrodka sanatoryjnego, ośrodka wypoczynkowego, ośrodka uzdrowiskowego, szpitala rehabilitacyjnego, oddziału rehabilitacyjnego oraz ośrodka rehabilitacji. w) OIOM / OIT - Oddział Intensywnej Opieki Medycznej / Oddział Intensywnej Terapii - wydzielony oddział szpitalny, w którym przebywają chorzy w stanie zagrożenia życia, objęci intensywnym leczeniem specjalistycznym, x) rekonwalescencja - trwający, bezpośrednio po pobycie w szpitalu, minimum 14 dni pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym w związku z przyczyną pobytu w szpitalu. y) ubezpieczony - osoba fizyczna, pozostająca w stosunku prawnym z ubezpieczającym, w szczególności w stosunku zatrudnienia, współmałżonkowie oraz pełnoletnie dzieci pracowników Zamawiającego - która przystąpiła do ubezpieczenia na mocy złożonej deklaracji i zadeklarowała chęć opłacania składek. z) dziecko - dziecko własne, przysposobione oraz pasierb/pasierbica (jeżeli nie żyje ojciec lub matka) - pod warunkiem, że nie ukończyło 25 roku życia. aa) członek rodziny - za członka rodziny uznaje się: małżonka - osobę pozostającą z ubezpieczonym w związku małżeńskim, w stosunku do którego nie została orzeczona separacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. pełnoletnie dziecko. 12) Karencja a) karencja nie dotyczy osób obecnie ubezpieczonych w ramach aktualnego programu ubezpieczeniowego (niezależnie od ilości rodzaju ryzyk oraz obowiązujących w aktualnej umowie oraz odpowiadających im wysokości świadczeń -brak karencji na ryzyko i nadwyżkę świadczenia). b) Wykonawca nie będzie stosował karencji w stosunku do osób, które złożą deklarację przystąpienia do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty uzyskania uprawnienia do przystąpienia do ubezpieczenia. Za datę nabycia praw do przystąpienia do ubezpieczenia uważać się będzie m.in.: datę zatrudnienia przez ubezpieczającego, datę powrotu z urlopu wychowawczego, datę powrotu z urlopu bezpłatnego, datę wstąpienia w związek małżeński (dotyczy ubezpieczenia współmałżonków pracowników ubezpieczającego), datę ukończenia 18-go roku życia (dotyczy ubezpieczenia dzieci pracowników ubezpieczającego). c) w pozostałych przypadkach okresy karencyjne wynosić będą nie więcej niż: urodzenie dziecka - 9 miesięcy; śmierć ubezpieczonych, współubezpieczonych / urodzenie martwego dziecka - 6 miesięcy; poważne zachorowanie - 3 miesiące, operacje chirurgiczne - 6 miesięcy, leczenie szpitalne - 30 dni. d) okresy karencji nie dotyczą zdarzeń powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku. 13) Suma ubezpieczenia dla każdego ryzyka działa niezależnie. Dla żadnego z ryzyk w ramach danego zakresu, suma ubezpieczenia nie będzie podlegała zmniejszeniu o kwotę już wypłaconych świadczeń z tytułu ryzyk pozostałych (brak konsumpcji sumy ubezpieczenia). Nie stosuje się limitu łącznej kwoty wypłat z tytułu jednego ryzyka. 14) Świadczenie związane z pobytem w szpitalu wynosi każdorazowo min 2,5 % sumy ubezpieczenia (nie więcej niż 2 razy w roku polisowym) i jest wypłacane w formie karty płatniczej lub gotówki. W przypadku karty płatniczej realizacja świadczenia będzie dokonywana we wskazanych przez Wykonawcę aptekach na terenie Krakowa. W przypadku wypłacenia świadczenia w gotówce, ubezpieczony będzie zobowiązanych do przedstawienia Ubezpieczycielowi w terminie do 90 dni (od daty wypłacenia świadczenia) faktur potwierdzających zakup leków lub materiałów pomocniczych. Ubezpieczony, który nie przedstawi faktur, będzie zobowiązany do zwrotu świadczenia Wykonawcy w terminie 30 dni od daty upływu terminu na przekazanie faktur. 15) Wyboru rodzaju świadczenia dokona osoba ubezpieczona w zależności od indywidualnych potrzeb. Funkcją przedmiotowego świadczenia jest uzyskanie przez ubezpieczonych dodatkowych środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu leków, materiałów pomocniczych lub kosztów rehabilitacji, pozostających w bezpośrednim związku z pobytem w szpitalu, za który Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Wykonawca nie może uzależniać wypłaty świadczenia od przedstawienia dowodów poniesienia przez ubezpieczonego wydatków na zakup, przed jej wypłatą. 16) Składka a) Pracownicy Zamawiającego, którzy przystąpią do ubezpieczenia wyrażą zgodę na potrącanie przez Zamawiającego odpowiedniej wysokości składki z comiesięcznego wynagrodzenia lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez Zamawiającego za własne ubezpieczenie oraz współmałżonka lub pełnoletnie dzieci (jeśli wyrazili oni wolę przystąpienia poprzez złożenie deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia oraz zostali zgłoszeni do ubezpieczenia przez pracownika). b) Wykonawca dopuszcza możliwość przelania składki bezpośrednio na konto Wykonawcy przez osoby ubezpieczone, które nie mogą mieć dokonanego potrącenia składki przez Zamawiającego (np. osoby przebywające na urlopie bezpłatnym). c) Składka potrącona w danym miesiącu z pensji lub innych świadczeń wypłacanych przez Zamawiającego, stanowiąca iloczyn wszystkich pracowników, którzy przystąpili do ubezpieczenia, w tym także wraz ze współmałżonkami i ich pełnoletnimi dziećmi oraz wysokości składki właściwej każdemu Ubezpieczonemu, przekazywana jest przez Zamawiającego jednym przelewem na konto Wykonawcy. Termin przekazywania składek na konto Wykonawcy - nie później niż do 7-go dnia od daty wypłaty wynagrodzenia, każdego miesiąca z góry, tj. za następny miesiąc ochrony ubezpieczeniowej. Zgodnie z § 41 Regulaminu wynagradzania pracowników Zamawiającego Wynagrodzenie za pracę płatne jest co miesiąc, z dołu, do 27 każdego miesiąca. Jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy wynagrodzenie wypłaca się w dniu pracy poprzedzającym tę datę. d) Za datę płatności składki uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, pod warunkiem, że na rachunku znajdowała się wystarczająca ilość środków. e) Nieopłacenie składki w terminie nie powoduje rozwiązania umowy ubezpieczenia ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym Zamawiającego w formie pisemnej, faksem (na nr 126165428) lub e-mailem (na adres dk@mops.krakow.pl) wyznaczając dodatkowy, co najmniej 7 dniowy termin do zapłaty składki. W przypadku nie dokonania przez Zamawiającego wpłaty w dodatkowym wyznaczonym terminie, Wykonawca może zawiesić ochronę ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki. f) Miesięczna stawka składki nie może przekraczać kwoty: I wariant ubezpieczenia: 45,00 zł od jednego ubezpieczonego, II wariant ubezpieczenia: 50,00 zł od jednego ubezpieczonego. 17) Wykonawca przyjmie do ubezpieczenia osoby powracające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych, o ile osoby te były ubezpieczone na zasadach określonych przez dotychczasowego ubezpieczyciela, świadczącego usługę ubezpieczenia grupowego dla pracowników Zamawiającego. 18) W ubezpieczeniu nie będzie miała zastosowania żadna forma underwritingu medycznego, co oznacza, że Wykonawca nie ma prawa na etapie zgłaszania osoby do ubezpieczenia zadawać pytań odnośnie jej stanu zdrowia, a ochrona ubezpieczeniowa żadnej ze zgłoszonych do ubezpieczenia osób nie będzie zależeć od udzielenia lub podania informacji na temat stanu jej zdrowia. 19) (Wymóg nieobligatoryjny) Wykonawca winien zapewnić system informatyczny dający możliwości przekazywania informacji o zmianach w grupie, osobach przystępujących do ubezpieczenia z bezwzględnym warunkiem przyjęcia do ubezpieczenia (o ile Zamawiający zrobił to terminowo), osobach występujących z grupy, itp. Wykonawca winien zapewnić możliwość obsługi ubezpieczenia drogą elektroniczną/internetową za pośrednictwem dostarczonego bezpłatnego narzędzia informatycznego lub też dostępu do serwisu internetowego Wykonawcy. Wymagany minimalny zakres funkcji narzędzia informatycznego: a) prowadzenie ewidencji osób objętych programem ubezpieczenia, b) ewidencjonowanie osób przystępujących do programu ubezpieczenia, c) ewidencjonowanie osób występujących z programu ubezpieczenia, d) ewidencjonowanie zmian danych osobowych osób objętych programem ubezpieczenia, e) generowanie indywidualnych potwierdzeń uczestnictwa w programie ubezpieczeniowym, f) możliwość konsultacji z administratorem lub inną upoważnioną osobą, g) rozliczenie miesięcznych składek. 20) W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia pracownicy Zamawiającego będą wykonywali następujące czynności: a) przyjmowanie od Ubezpieczonych deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia i przekazywanie ich Wykonawcy, b) dokonywanie potrącenia składek za udzieloną ochronę ubezpieczeniową z wynagrodzeń ubezpieczonych pracowników i przekazywanie ich na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, c) sporządzanie raz w miesiącu i przekazywanie Wykonawcy wykazu osób przystępujących do ubezpieczenia i osób, które przestały być ubezpieczone. Koszty obsługi administracyjnej ubezpieczenia pokryje Wykonawca w łącznej wysokości stanowiącej równowartość 7 % inkasa miesięcznej składki (przez cały okres trwania umowy). Szczegółowy zakres czynności zostanie określony w umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a dwoma pracownikami Zamawiającego. 21) Deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia nowych osób będą przekazywane przez Zamawiającego do Wykonawcy w terminie do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego ochronę ubezpieczeniową. 22) Świadczenia szpitalne wypłacane będą za okres do 90 dni pobytu w szpitalu w roku ubezpieczeniowym (z uwzględnieniem całego okresu hospitalizacji). Niniejsze świadczenie wypłacane będzie w przypadku hospitalizacji trwającej nieprzerwanie dłużej niż 3 dni (1-szy i ostatni dzień pobytu w szpitalu będzie liczony niezależnie od długości jego trwania i momentu przyjęcia ubezpieczonego do szpitala) - zarówno spowodowanej chorobą, jak i nieszczęśliwymi wypadkami. 23) Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia a) Warunkiem kontynuacji ubezpieczenia w trybie indywidualnym jest złożenie wniosku przez ubezpieczonego w ciągu 1 miesiąca od zakończenia ubezpieczenia grupowego. b) Wykonawca zagwarantuje prawo do dożywotniej indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia osobom, które przestały być członkami grupy, bez względu na ich wiek i stan zdrowia, w tym osobom, które nie rozwiązały stosunku pracy i które nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pracy. c) Zagwarantowany dożywotnio i z góry określony będzie zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz warunki ubezpieczenia, w tym składka. d) Wysokość miesięcznej składki w ubezpieczeniu indywidualnie kontynuowanym nie może być wyższa niż składka płacona przez Ubezpieczonego w ubezpieczeniu grupowym. e) Stopa składki w ubezpieczeniu indywidualnie kontynuowanym nie może być wyższa niż 5 zł za każdy 1000 zł sumy ubezpieczenia. f) Minimalny okres pozostawania w grupie, dający prawo indywidualnej kontynuacji wynosi 6 miesięcy, przy czym do tego okresu wlicza się także okres objęcia ochroną w ramach poprzedzającej umowy, pod warunkiem ciągłości w ubezpieczeniu (przerwa między jedną a drugą umową ubezpieczenia grupowego nie może być dłuższa niż 1 miesiąc kalendarzowy). g) Minimalny zakres ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego winien obejmować następujące ryzyka ubezpieczeniowe: śmierć ubezpieczonego, śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (liczony jako % trwałego uszczerbku na zdrowiu do % sumy ubezpieczenia), śmierć małżonka, śmierć rodziców ubezpieczonego lub teściów ubezpieczonego, urodzenie się dziecka ubezpieczonemu. Pozostałe ryzyka zgodnie z OWU Wykonawcy. h) Minimalna wysokość świadczeń (wartości nieskumulowane): zgon ubezpieczonego - 100 % sumy ubezpieczenia, zgon ubezpieczonego w wyniku NW - 200 % sumy ubezpieczenia, trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW - za 1 % trwałego uszczerbku 4 % sumy ubezpieczenia, zgon małżonka - 100% sumy ubezpieczenia, śmierć rodziców lub teściów ubezpieczonego - 20 % sumy ubezpieczenia, urodzenie się dziecka ubezpieczonemu -10 % sumy ubezpieczenia. i) osoba indywidualnie kontynuująca ubezpieczenie odprowadza składki we własnym zakresie. Zamawiający nie będzie pośredniczył w przekazywaniu składek. 24) Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby do ukończenia 70 roku życia. Wiek osoby ubezpieczonej nie może być liczony jako ostatni dzień roku, na który przypada data urodzenia, a jedynie jako faktyczny wiek (ukończone lata) na dzień przystąpienia do ubezpieczenia w powiązaniu z datą urodzin; 25) Wykonawca musi zapewnić obsługę grupowego ubezpieczenia (komisje lekarskie/punkt likwidacji szkód/punkt obsługi klienta/punkt przyjmowania dokumentacji związanej z bieżącym funkcjonowaniem umowy ubezpieczenia/punkt przyjęcia druków) na terenie Krakowa.. Warunek uważa się za spełniony w przypadku zapewnienia przez Wykonawcę kontaktu przedstawiciela w formie bezpośredniej i inne podobne formy, niewymagające ze strony ubezpieczonych (pracowników zamawiającego oraz współmałżonków, i dzieci, którzy przystąpią do ubezpieczenia) dodatkowych kosztów, nakładów czy wysiłków w celu uzyskania świadczenia. Badanie lekarskie przeprowadzone przez jedną osobę spełni wymóg komisji lekarskiej jeżeli sporządzona dokumentacja będzie spełniała wszystkie wymogi do ustalenia szkody. 26) W sytuacji, gdy do określenia wysokości świadczenia wymagana jest dokumentacja medyczna, dokumenty przekazywane ubezpieczonemu przez Wykonawcę będą przesyłane listem poleconym lub doręczane przez przedstawiciela Wykonawcy. Wysłanie korespondencji bez zachowania w/w wymogu, nie będzie rodzić skutków prawnych. 27) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dla celów rozpatrzenia roszczenia nie wymagał oryginałów dokumentacji od ubezpieczonych. Dopuszczalne jest natomiast wymaganie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów. Poświadczenie za zgodność może zostać dokonane przez osobę uprawnioną ze strony Zamawiającego lub też osoby przez niego uprawnionej (umocowanej) w tym celu 28) Zamawiający nie może zagwarantować, że wszyscy pracownicy skorzystają z możliwości przystąpienia do ubezpieczenia. W obecnie funkcjonującym ubezpieczeniu grupowym na życie uczestniczy wg stanu na dzień 1.06.2012 r. 341 pracowników i członków ich rodzin. Struktura ubezpieczonych pracowników oraz członków ich rodzin wg stanu na dzień 1.06.2012 r. została przedstawiona w załączniku nr 2 do siwz. 29) Zamawiający dopuszcza ocenę stanu zdrowia ubezpieczonego na podstawie dokumentacji medycznej w trybie zaocznym. W przypadku odmowy wypłacenia świadczenia po dokonaniu oceny stanu zdrowia w trybie zaocznym, ubezpieczonemu będzie przysługiwało prawo do odwołania. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia oceny stanu zdrowia ubezpieczonego przez komisję lekarską.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 665110005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: negotiations without announcement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information