Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie

Order Newsletter: 1 Position: 309538 (oferta nr 1050851)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2012-08-22

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie zgodnie z art. 25 i 26 Prawa Budowlanego, a także w okresie rękojmi i gwarancji, w zakresie ogólnobudowlanym i technologicznym, obejmującym m.in.: wymianę wszystkich urządzeń technologicznych wraz z armaturą i orurowaniem, wymianę zasilania energetycznego m.in. szafy, okablowania, roboty modernizacyjne ogólnobudowlane budynku stacji m.in. ocieplenie dachu i elewacji, murowanie ścianek wewnętrznych, wymiana stolarki okiennej , drzwiowej, bram wjazdowych, wymiana posadzek, zagospodarowanie terenu m.in. wymiana ogrodzenia, wykonanie oświetlenia wewnętrznego, przebudowa ciągów komunikacyjnych. UWAGA. Przedmiot niniejszej umowy nie obejmuje zakresu prac ujętego w dokumentacji budowlanej przebudowy SUW Korfantów zatwierdzonej decyzja pozwolenia na budowę oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w części dotyczącej odwiertu studziennego o głębokości 118,0m wraz z obudową, zabudową i uzbrojeniem studni ST6 oraz wymianą pomp głębinowych w studniach ST4 i ST5, które jest przedmiotem odrębnego zamówienia prowadzonego przez Zamawiającego. Zadanie objęte jest pomocą Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludnosci Wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Zestawienie powierzchni budynku: a) istniejąca powierzchnia zabudowy 552 m2, b) projektowana powierzchnia zabudowy 567,83 m2 c) istniejąca kubatura 2845,37 m3. d) projektowana kubatura 2914,13 m3 e) istniejąca powierzchnia użytkowa 487,62 m2 f) projektowana powierzchnia użytkowa 490,44 m2 Stacja wodociągowa po przebudowie będzie miała za zadanie zaopatrywać w wodę pitną całą gminę Korfantów. Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia będzie odpowiedzialny m.in. za: 1) dostosowanie godzin pracy do wykonawcy robót budowlanych, 2) monitorowanie postępów w realizacji inwestycji, zgodnie z dokumentacją budowlaną, dokumentami przetargowymi na roboty budowlane oraz zatwierdzonymi harmonogramami, 3) sprawdzanie postępu robót, dokonywanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego, 4) sporządzania meldunków z zaawansowania rzeczowo-finansowego robót, 5) uzgodnienie z Zamawiającym, Wykonawcą robót i autorem projektów ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych, 6) udział w naradach koordynacyjnych, 7) sprawdzania i odbioru robót zanikających (ulegających zakryciu), 8) udział w komisjach rozruchowych instalacji i obiektów technologicznych, 9) sprawdzania i zatwierdzenia kosztorysów powykonawczych/różnicowych za wykonane roboty, uwzględniając zapisy zawarte w umowie z Wykonawcą robót ogólnobudowlanych, 10) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów budowlanych i urządzeń wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania ich na budowie, 11) prowadzenie ewidencji kosztów nadzorowanych robót w układzie umożliwiającym udokumentowanie wartości nadzoru inwestorskiego, 12) zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez Wykonawcę robót, 13) prowadzenie z Wykonawcą robót odbiorów częściowych i końcowych uwzględniając zapisy ujęte w umowie zawartym pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót ogólnobudowlanych, 14) prowadzenie stałych konsultacji i fachowego doradztwa dla Zamawiającego, 15) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, oraz usunięcia wad, 16) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu, 17) zawiadomienie Zamawiającego o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem, 18) sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, 19) egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, sprawdzanie jej i zatwierdzenie w porozumieniu z Zamawiającym, a także zarządzanie całym procesem przekazania obiektu do użytkowania, 20) udział w odbiorach pogwarancyjnych oraz przeglądach gwarancyjnych, które winny odbywać się raz w roku przez okres trwania gwarancji/ rękojmi . 21) będzie odpowiedzialny za odpowiedni dobór zespołu. Podczas nieobecności któregokolwiek ze specjalistów, wynikającej z urlopu, przedłużającego się zwolnienia lekarskiego lub innego powodu, Wykonawca zapewni czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców, by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych, 22) po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykonanie wszystkich innych czynności, nie wymienionych w umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji robót. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres umowy na roboty budowlane, jej czas trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego w formie pisemnej. Wykonawca wykonuje wszystkie czynności zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do zapoznania się z warunkami terenowymi inwestycji oraz dokumentacją budowlaną. Dokumentacja do wglądu w siedzibie Zamawiającego, ul. Rynek 4, 48-317 Korfantów, I piętro, pokój nr 6, tel. 77 434 38 21 (wew. 36).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712470001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiajacy nie przewiduje wadium w niniejszym postępowaniu

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.korfantow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30